Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5447ARCHIWALNE z dnia 16.11.2016 r.

 • Oferty do
  26

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG

Wydział VI Funduszy Zagranicznych Zarządu do Spraw CudzoziemcówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w terenie (wyjazdy monitorujące do Oddziałów SG), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w pomieszczeniu biurowym, praca w godzinach 8.15 - 16.15, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon, skaner i niszczarka dokumentów), budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wyszkiwanie na steronach internetowych informacji dotyczących dostępnych funduszy zagranicznych, a następnie współuczestniczenie w opracowywaniu kart projektów/wniosków aplikacyjnychw zakresie działań kwalifikowanych ze srodków zagranicznych w celu pozyskania środków finansowych na działania realizowane i nadzorowane przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG, współpraca w tym zakresie z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie i monitorowanie funduszy (np. MSWiA, COPE MSWiA), (materiały dot. funduszy sa często w języku angielskim, dokumentacja dot. projektów realizowanych z udziałem partnerów zagranicznytch jest w języku angielskim).
 • Koordynuje przedsięwzięcia, zaplanowane w harmonogramach KP, na bieżąco dostosowuje KP do bieżących potrzeb opracowując propozycje zmian i planuje środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia realizacji ww. działań, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zagranicznych środków finansowych (współpracuje w tym zakresie z jednostkami terenowymi, Biurem Finansów KGSG, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi ZCU, partnerami projektów).
 • Opracowuje pod względem logistycznym plany wizyt oraz konferencji z udziałem delegacji krajowych i międzynarodowych, przygotowuje projekty umów cywilno – prawnych dla ekspertów, tłumaczy, itp., dokonuje stosownych rezerwacji, odpowiednich zakupów, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wizyt, spotkań, konferencji i innych działań uwzględnionych w projekcie (korespondencja robocza z uczestnikami wizyt, konferencji oraz dotycząca organizacji wizyt przedstawicieli ZCU w PT lub PC prowadzona w języku angielskim).
 • Przygotowuje sprawozdawczość (finansową oraz merytoryczną) z realizacji projektów, pozostających w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, w celu analizy wykonania zaplanowanych działań oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych (na podstawie wkładów przesyłanych z terenowych jednostek organizacyjnych, od partnerów projektów oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych ZCU). (Wyjaśnienia na pytania Komisji Europejskiej przygotowywane są w języku angielskim).
 • Współpracuje z komórkami finansowymi i logistycznymi KGSG oraz jednostek terenowych, w celu zapewnienia obsługi finansowej i logistycznej projektów ze środków zagranicznych, będących w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG.
 • Opracowuje graficzne wzory dokumentacji wykorzystywanej w ramach przedsięwzięć projektowych (zaproszenia, agendy, listy obecności, plakaty, ulotki), materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych, celem wypełnienia wymogów promocji związanej z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania oraz koniecznością wizualizacji partnerów i uczestników projektu.
 • Opracowuje cykliczne informacje dotyczące realizacji projektów (po każdym działaniu zrealizowanym w ramach projektu, po wymaganym okresie sprawozdawczym), będących w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, które są zamieszczane na stronie internetowej oraz intranetowej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, w celu zapewnienia widoczności współfinansowania (informacje dot. niektórych funduszy zamieszczane są w języku polskim i angielskim).
 • Opracowuje projekty pism, decyzji, wytycznych, przygotowuje prezentacje multimedialne oraz uczestniczy w wizytach monitorujących w zakresie działalności Wydziału VI Funduszy Zagranicznych, w celu koordynowania projektów opracowywanych przez Wydział VI Funduszy Zagranicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenie zawodowe w pracy w administracji lub w obsłudze projektów finansowanych ze środków zagranicznych lub w obszarze współpracy międzynarodowej lub organizacji przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych (konferencji, spotkań itp.)
 • znajomość j. angielskiego na poziomie, co najmniej B2/C1
 • znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środkó zagranicznych,
 • znajomośc przepisów będących podstawą działalności komórek właściwych w sprawach cudzoziemców,
 • znajomośc przepisów zwiazanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomośc pakietu MS Office oraz programów graficznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • kreatywność
 • odporoność na stres,
 • po zatrudnieniu osoba musi zostać przeszkolona z zakresu: ochrony informacji niejawnych, obiegu informacji jawnych i niejawnych w Straży Granicznej, z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do odstępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata - doświadczenie w pracy przy projektach zagranicznych, - doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych, - doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów dotyczących finansowej strony rozliczeń wyjazdów/delegacji słuzbowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzsających znajomosć języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy - starszy specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2580 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3217

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Aleksander Franczuk

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×