Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5446ARCHIWALNE z dnia 15.11.2016 r.

 • Oferty do
  25

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Warunków Rejestracji Pojazdów w Departamencie Transportu DrogowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

WARUNKI PRACY

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • permanentna obsługa klientów zewnętrznych • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie i prowadzenie procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu, z uwzględnieniem prawa UE, w celu zapewnienia warunków prawnych dla szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych, warunków i trybu czasowego wycofania pojazdów z ruchu oraz opłat za to wycofanie, sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu ich przechowywania i ewidencji oraz zgodności tych warunków z prawodawstwem UE
 • Przygotowywanie we współpracy z administracją samorządową oraz administracją rządową, w szczególności z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów, projektów interpretacji przepisów, opinii oraz stanowisk Ministerstwa, w celu zapewnienia przepływu informacji i dokonywania uzgodnień proponowanych rozwiązań w zakresie związanym z systemem dopuszczania pojazdów do ruchu, czasowego wycofania pojazdów z ruchu, sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu ich przechowywania i ewidencji
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wpisem osób na listę rzeczoznawców samochodowych
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie oraz skargi, wnioski i petycje w sprawach dopuszczania pojazdów do ruchu, czasowego wycofania pojazdów z ruchu, sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu ich przechowywania i ewidencji
 • Udział w opiniowaniu zewnętrznych aktów prawnych, powiązanych z zakresem zadań wydziału
 • Współpraca z jednostkami certyfikującymi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego
 • Udział w nadzorze merytorycznym nad zapewnieniem funkcjonowania systemu produkcji blankietów dowodów, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze legislacji lub postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów o ruchu drogowym i przepisów w zakresie wycofywania pojazdów z eksploatacji
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTD-57”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-17-19.Liczba odwiedzin: 1926

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Ilczuk

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 15.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×