Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 45110ARCHIWALNE z dnia 28.03.2019 r.

 • Oferty do
  7

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ds. budżetu i finansów, obsługa środków europejskich i Unii Europejskiej (FRONTEX)

w Wydziale Środków Zagranicznych Biuro Finansów Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- praca samodzielna biurowo – administracyjna, - praca w siedzibie urzędu, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15-16.15 - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, - dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku, - niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak windy, - infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczy w pracach związanych z zabezpieczaniem/rozliczaniem środków budżetowych przeznaczonych na realizację projektów stanowiących Perspektywę Finansową UE, budżet środków europejskich, obsługa środków budżetu państwa przeznaczonych na prefinansowanie, współfinansowanie współpracy Straży Granicznej z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną – FRONTEX celem zapewnienia płynności finansowej projektu i wdrożenia rozwiązań systemowych beneficjenta, dających podstawę osiągniecia zakładanych celów;
 • negocjuje w trakcie prac bilateralnych Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej stawek ryczałtowych celem opracowania i późniejszego rozliczania rocznych budżetów współpracy, udział w pracach grup roboczych celem wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie procedur finansowych (planistycznych, sprawozdawczych, kryteriów kwalifikowalności);
 • tworzy projekty procedur, wytycznych, opiniuje projekty wewnętrznych uregulowań prawno – organizacyjnych Straży Granicznej, resortu spraw wewnętrznych i administracji, projektów aktów prawnych, innych dokumentów związanych z obszarem absorpcji środków Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich celem zapewnienia jednolitego, terminowego i zgodnego z kryteriami kwalifikowalności trybu realizacji zadań;
 • sporządza jednostkowe i zbiorcze rozliczenia finansowe działań Straży Granicznej realizowanych we współpracy z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu środków europejskich celem weryfikacji kwalifikowalności wydatków, wykorzystania danych w czynnościach planowania wieloletniego i rocznego, sprawozdawczych i kontrolnych;
 • koordynuje zadania komórek organizacyjnych KGSG, jednostek organizacyjnych SG w zakresie wynikającym z obsługi środków zagranicznych celem jednolitej i terminowej realizacji zadań;
 • tworzy i prowadzi zbiory danych umożliwiających systematyzowanie informacji o dostępnych, wydatkowanych środkach zagranicznych w sposób umożliwiający szczegółową identyfikacje poniesionych wydatków, zgodnie z wymogami instytucji nadrzędnych i systemami sprawozdawczymi;
 • opiniuje wnioski o zmianę planu wydatków budżetowych (również w ujęciu budżetu zadaniowego) komórek organizacyjnych KGSG, jednostek organizacyjnych SG realizujących projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej/budżetu środków europejskich celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów, osiągnięcia rezultatów projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności;
 • sporządza informacje, pisemne wyjaśnienia wymagane przez organy kontrolne, audytowe, misje monitorujące (np. Komisji Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej, służb audytowych/kontrolnych) celem wywiązania się z zadań zleconych przez instytucje audytujące/kontrolujące zgodnie z wytycznymi projektowymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowane ekonomia lub administracja
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze współpracy z instytucjami unijnymi, realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych, pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego – bardzo dobry w mowie i piśmie;
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansami publicznymi;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych;
 • znajomość funkcjonowania UE;
 • komunikatywność, asertywność;
 • działanie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność negocjacji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie (np. świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursu itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów, np. świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencje.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – zastępstwo - starszy specjalista BF KGSG - oraz numer ogłoszenia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: brak
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość i rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3271,61 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3196

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 28.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×