Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Ogłoszenie o naborze nr 45111ARCHIWALNE z dnia 26.03.2019 r.

 • Oferty do
  6

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: Informatyki i Łączności

Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w GostyniuMiejsce wykonywania pracy:

Gostyń

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń

WARUNKI PRACY

8 godzin, praca jednozmianowa, w pomieszczeniu przy świetle sztucznym i naturalnym

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie okresowych przeglądów i napraw sprzetu łączności i informatyki
 • Administrowanie systemami niejawnymi PSTD oraz SNP
 • INASTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEDNOSTCE
 • Aktualizacja oprogramowania na komputerach nie podłączonych do PSTD
 • Pobieranbie i wydawanie poczty z Zespołu Prezdialnego
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały ekspolatacyjne sprzętu łączności i informatyki
 • Obsługa skrzynki PPE Lotus Komendanta
 • Prowadzenie na bieżąćo dziennika PPE Lotus
 • Prowadzenie na bieżąco kart pracy łączności i informatyki
 • Realizowanie zadań nakreslonych przez właściwe Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotyczące pracy łączności i informatyki
 • Konserwacja urządzeń łączności i nformatyki będących na stanie jednostki
 • Wykonywanie instalacji aparatów telefonicznych
 • Uczestnictwo w okresowych przeglądach technicznych sprzetu dokonywanych w WŁiI KWP w Poznaiu
 • Organizowanie i zapewnienie łączności w działaniach operacyjnych i prewencyjnych
 • Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Dbanie o dobro Komendy i jej mienie
 • Informowanie przełożonego o wydarzeniach w pracy , urazach, utracie dokumentu, niesprawności sprzętu oraz trudnościach w realizacji zadań słuzbowych
 • Prowadzenie dokumantacji systemów jawnych i niejawnych zgodnie z SWB i PBE
 • Archiwizowanie dokumantacji , wystepowanie z wnioskami o przyznanie/odebranie policjantom i pracownikom uprawnień do baz dancyh
 • Wystepowanie z wnioskami o przyznanie /odebranie kart PKI, dostepu do PPE Lotus oraz sieci Internet
 • Zastępowanie administartora ODN
 • Wdrażanie i prowadzenie polityk bezpieczeństwa systemów teleimformatycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe informatyka
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy informatyka
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadcenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostepu do informacji niejawnych
 • Życiorys i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63 - 800 Gostyń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon 65 575 8322, e-mail: iod.gostyn@po.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą powierzane innemu podmiotowi
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2940

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Udostępnił: Daniel Drygas

Komórka organizacyjna: Ekspert ds. Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 26.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×