Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 47697ARCHIWALNE z dnia 17.05.2019 r.

 • Oferty do
  27

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ochrony gatunkowej

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno-biurowa, • praca częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste, tereny podmokłe, tereny trudno dostępne - rozlewiska), • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach, • działanie pod presją czasu, • kontakt z klientem zewnętrznym, • działanie pod presją czasu, • działanie pod presją czasu, • niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • dokonywanie kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach,
 • podejmowanie działań z zakresu czynnej ochrony gatunkowej zwierząt,
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
 • przeprowadzanie kontroli ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt,
 • współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczenia upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez te gatunki,
 • przeprowadzanie wizji w terenie w celu stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk lub podjęcia działań interwencyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie: biologii, leśnictwa, ochrony przyrody
 • staż pracy: co najmniej 1 rok lub 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody związanego z ochroną gatunkową zwierząt
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych, konwencji międzynarodowych oraz prawa unijnego z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności w zakresie ochrony gatunkowej,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu biologii chronionych gatunków zwierząt,
 • umiejętność rozpoznawania chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w ochronie gatunkowej (doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringu chronionych gatunków zwierząt i roślin; sporządzanie programów lub strategii ochrony gatunków zwierząt i roślin; realizacja działań ochrony czynnej na rzecz chronionych gatunków zwierząt i roślin),
 • doświadczenie w szacowaniu szkód wyrządzonych przez chronione lub łowne gatunki zwierząt,
 • doświadczenie w postępowaniu interwencyjnym z dziko występującymi zwierzętami chronionymi lub łownymi,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz przedstawiania argumentów,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy lub doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  Sekretariat pok. 912
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie - ogłoszenie nr 47697

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12/61-98-120
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu przeprowadzenia procesu naboru realizowanego przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku niepodania danych osobowych lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie procesu naboru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2019 r.

Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy/które spełniają warunki formalne i otrzymali najwyższą liczbę punktów na teście, w przypadku jego przeprowadzenia.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana kandydatom/kandydatkom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 61-98-125, 12 61-98-152 lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2153

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Monika Kruczek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 17.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×