Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 47698ARCHIWALNE z dnia 17.05.2019 r.

 • Oferty do
  27

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Laboratorium

w Dziale LaboratoriumMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
ul. Północna 9a
81-029 Gdynia

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej
ul.Długa 75/76
80-831 Gdańsk

WARUNKI PRACY

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •praca biurowa, •praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych , •praca w zespole pod presją czasu, •praca jednozmianowa w porze dziennej, •czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej. miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •czterokondygnacyjny budynek, z podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla osób niepełnosprawnych, •pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami bhp.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań i ekspertyz próbek wybranych grup towarowych zgodnie z posiadanym zakresem badawczym, stanem wyposażenia oraz sporządzanie opracowań analitycznych na podstawie przeprowadzonych ekspertyz i badań specjalistycznych zgodnie z profilem badawczym, w celu identyfikacji badanych towarów na potrzeby kontroli celnej i/lub podatkowej oraz/lub dokonywania ich klasyfikacji towarowej.
 • Udzielanie opinii, interpretacji i składanie propozycji dotyczących klasyfikacji próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzanych badań i analiz fizyko-chemicznych, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych przez organy celno-skarbowe oraz realizacji zawartych porozumień z innymi organami administracji państwowej.
 • Opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie procedur i instrukcji badawczych, przeprowadzanie walidacji metod badawczych, uczestnictwo w badaniach biegłości oraz porównaniach miedzylaboratoryjnych zgodnie z wyznaczonym profilem badawczym.
 • Wykonywanie wewnątrzlaboratoryjnych działań, gwarantujących sprawne funkcjonowanie aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu pomocniczego, w celu dalszego rozwoju laboratorium oraz zapewnienia jego prawidłowej bieżącej działalności.
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu poszerzenia wiedzy pracowników laboratorium oraz innych komórek organizacyjnych/podmiotów. Prowadzenie doradztwa technicznego na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Planowanie i prowadzenie działań w celu utrzymania i doskonalenia w Dziale Laboratorium Systemu Jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, we wskazanym zakresie obszaru technicznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne
 • staż pracy: co najmniej 2 lata w akredytowanym laboratorium chemicznym lub pokrewnym
 • język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość metod badań fizykochemicznych, instrumentalnych z zastosowaniem technik PCR,
 • umiejętność postępowania z odczynnikami, szkłem laboratoryjnym oraz podstawowymi urządzeniami laboratoryjnymi,
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku analityka umożliwiającym rozwiązywanie problemów analitycznych,
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58)300 23 00 e- mail: ias.gdansk@mf.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod.gdansk@mf.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; •sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; •ograniczenia przetwarzania danych osobowych; •usunięcia danych osobowych; •wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas określony - 12 miesięcy
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3086,27 zł. do 3642,19 zł.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”
Spełnianie przez kandydata wymagań powinny jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 30-02-473.Liczba odwiedzin: 2154

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Udostępnił: Ewelina Rompa

Komórka organizacyjna: IZK-2

Wprowadzono: 17.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×