Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 40096ARCHIWALNE z dnia 24.12.2018 r.

 • Oferty do
  31

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz ochrony danych osobowych

Stanowisko podlega bezpośrednio pod Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
1. praca administracyjno - biurowa,
2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m,
3. stres związany z obsługą petentów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania i realizacji prac zabezpieczających zabytki na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego oraz na wypadek innych, szczególnych zagrożeń
 • analiza i przygotowywanie do uzgodnienia przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych posiadających zabytki oraz przez władze samorządowe na szczeblu gminy i powiatu
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, dla zabytków znajdujących się na obszarze działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, w uzgodnieniu z Wojewodą Małopolskim i Szefem Obrony Cywilnej Kraju
 • opracowanie planu zabezpieczenia dokumentacji zabytków będącej w posiadaniu WUOZ w Krakowie oraz zapewnienie aktualizacji tego planu
 • prowadzenie specjalistycznego doradztwa oraz okresowego i doraźnego przeglądu obiektów zabytkowych w zakresie ochrony i zabezpieczenia zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych przez osoby prawne i fizyczne mające ustawowy obowiązek dbałości o zachowanie zabytku
 • realizacja i koordynowanie spraw obronnych w WUOZ
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych WUOZ i ścisła współpraca z pracownikami pionu ochrony w tym zakresie
 • prowadzenie szkoleń pracowników WUOZ w zakresie dot. funkcjonowania Urzędu w sytuacjach konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi (konwencje) dotyczącymi tej problematyki
 • udział w prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną działaniach kontrolno – rozpoznawczych w obiektach WUOZ oraz w zabytkach na terenie całego województwa małopolskiego
 • doradztwo dla właścicieli zabytków w sprawie zabezpieczenia ppoż. obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, obroną cywilną lub obronnością
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok ( lub powyżej 1 roku) w obszarze określonym w zakresie zadań lub powyżej czterech lat w administracji
 • kandydat musi spełniać wymogi do uzyskania prawa dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
  z dopiskiem "Oferta pracy - Inspektor ochrony zabytków ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz ochrony danych osobowych"


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@wuoz.malopolska.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostępniane dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 12 370-83-29 lub 728 899 784 .Liczba odwiedzin: 1495

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Udostępnił: Justyna Jaworska

Komórka organizacyjna: Wydział ds. Budżetu i Finansów

Wprowadzono: 24.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×