Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Ogłoszenie o naborze nr 36962ARCHIWALNE z dnia 30.10.2018 r.

 • Oferty do
  9

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: obsługi policyjnych systemów informatycznych

Zespół Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Opoczno

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Aleja Dąbrówki 1
26-300 Opoczno

WARUNKI PRACY

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputer, telefon; - możliwość poruszania się po budynku - obecność windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, - wyjazdy służbowe,

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa policyjnych i poza policyjnych systemów informatycznych;
 • Pełnienie funkcji Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z systemami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
 • Obsługa stanowiska sprawdzeń z wykorzystaniem łączności radiowej;
 • Sporządzanie dokumentacji i prowadzenie korespondencji związanej z realizacją obowiązków służbowych oraz ich archiwizacja;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość systemu KSIP;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
  Aleja Dąbrówki 1
  26-300 Opoczno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1.       Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Opocznie. Kontakt: Al. Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno.

2.       Komendant Powiatowy Policji w Opocznie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e mail: iod@ld.policja.gov.pl.

3.       Dane osobowe będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu Pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4.       Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.       Komenda Powiatowa Policji w Opocznie nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

6.       Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji w Policji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

7.       Mają państwo prawo do:

a)      dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania),

b)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c)       usunięcia danych osobowych,

d)      przenoszenia danych,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

8.       Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

9.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

* Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie - "oferta pracy na stanowisko inspektora w Zespole Łączności i Informatyki";
*Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego;
*W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu;
*Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
*Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone;
*Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane:
*Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce kadrowe;
*Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754-61-17

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2813

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Udostępnił: Elżbieta Lasota

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 30.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×