Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 43719ARCHIWALNE z dnia 01.03.2019 r.

 • Oferty do
  11

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału

Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania KryzysowegoMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

WARUNKI PRACY

- praca o charakterze administracyjno-biurowym - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - na stanowisku pracy występują: praca w terenie, wyjazdy służbowe, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz (kontakt za środkami masowego przekazu) - stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW - w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) - urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych - oświetlenie dzienne i sztuczne

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą oddziału oraz nadzór nad całodobowym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym zapewnienie stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa
 • przygotowanie i realizacja procedur oraz współudział w koordynowaniu przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym działań antyterrorystycznych
 • opracowywanie „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego” w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego oraz kierowanie pracami zawiązanymi z opracowaniem „Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego”
 • opracowywanie projektów dokumentów wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawach z zakresu zarządzania kryzysowego i na ich podstawie podejmowanie skutecznych działań reagowania kryzysowego
 • kontrolowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, w tym nadzorowanie procesu przygotowania i przekazywania ostrzeżeń dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa województwa (RSO) oraz bieżąca współpraca z CPR oraz CZK administracji publicznej
 • pozyskiwanie, gromadzenie oraz przekazanie w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej danych o występujących na terenie województwa zagrożeniach i powstałych szkodach
 • kodowanie oraz dekodowanie dokumentów dotyczących spraw z obszaru zarządzania kryzysowego w systemie niejawnej poczty internetowej „OPAL”

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze zarządzania kryzysowego lub na stanowisku kierującym albo koordynującym zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
 • znajomość przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o działaniach antyterrorystycznych
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • ukończone szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
 • umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania
 • umiejętność negocjacji i przekonywania
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • ukończone szkolenia z zakresu zarządzania zespołem
 • umiejętność kontaktu ze środkami masowego przekazu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu zarządzania zespołem
 • kopia zaświadczenia lub oświadczenie o znajomości języka anielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91/430 3444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3 500,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.   selekcja ofert
2.   pisemny sprawdzian wiedzy
3.   sprawdzenie kompetencji kierowniczych
4.   rozmowa kwalifikacyjna
W przypadku złożenia oświadczenia o znajomości języka obcego, podczas rozmowy sprawdzony zostanie również poziom znajomości tego języka.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3353.Liczba odwiedzin: 3182

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Wioletta Lejbik

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 01.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×