Archiwum Państwowe w Zamościu

Ogłoszenie o naborze nr 43720ARCHIWALNE z dnia 01.03.2019 r.

 • Oferty do
  12

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

do spraw: obsługi dokumentacji z wyborów

Oddział II Nadzoru nad Narastającym Zasobem ArchiwalnymMiejsce wykonywania pracy:

Zamość

Miejsce pracy w siedzibie Archiwum oraz w magazynie Archiwum:
ul. Legionów 52
22-400 Zamość

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zamościu
ul. Hrubieszowska 69A
22-400 Zamość

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Archiwum oraz w magazynie znajdującym się poza siedzibą Archiwum; - stanowisko pracy w siedzibie Archiwum wyposażone w komputer i monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem; - stanowisko pracy w magazynie wyposażone w oświetlenie sztuczne, stół, komputer; - bariery architektoniczne: brak windy w budynku, brak toalety odpowiednio dostosowanej dla osób niepełnosprawnych; - wysiłek fizyczny; - narażenie na kontakt z kurzem; - możliwość narażenia na czynniki biologiczne: bakterie, grzyby, pleśnie, pył osiadły; - wyjścia służbowe; - stałe dojazdy służbowe między siedzibą Archiwum a magazynem (3,5 km).

ZAKRES ZADAŃ

 • Przejmowanie od urzędów gmin i obsługa dokumentacji z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum.
 • Rozmieszczenie i systematyzacja dokumentacji z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum.
 • Przygotowywanie do brakowania dokumentacji z wyborów.
 • Dojazdy służbowe między siedzibą Archiwum a magazynem, w którym przechowywana jest dokumentacja z wyborów.
 • Wykonywanie innych zadań służbowych w siedzibie Archiwum.
 • Systematyzacja dokumentacji archiwalnej w zespołach aktowych w magazynach.
 • Wykonywanie czynności techniczno-porządkowych podczas porządkowania zespołów (stemplowanie, opis jednostek, nadawanie aktom układu chronologicznego wewnątrz jednostek, paginacja akt, itp.).
 • Obsługa skanera, drukarki, kserokopiarki na potrzeby realizacji kwerend.
 • Obsługa czytelni w zakresie dostarczania zamówionych akt oraz ich zwrotu do magazynu, dyżur techniczny w czytelni.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe: pracy w archiwum państwowym, archiwum zakładowym lub w innych instytucjach na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Swobodna obsługa komputera, systemu MS Windows, przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office (word, excell, access).
 • Znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2016 r., poz. 1506 z poźn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych.
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Swobodna znajomość języka rosyjskiego.
 • Dobra organizacja miejsca pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku humanistycznym (historia, archiwistyka) lub administracja.
 • staż pracy: na stanowisku: młodszy archiwista, archiwista lub archiwista zakładowy.
 • Doświadczenie w obsłudze systemu EZD PUW.
 • Umiejętność konstruowania baz danych (MS access, inne podobne programy) oraz ich swobodna obsługa.
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy i pracy w zespole.
 • Doświadczenie w realizacji kwerend archiwalnych i obsługi interesanta.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Zamościu
  ul. Hrubieszowska 69A
  22-400 Zamość

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość, tel. 84 542 10 37, kancelaria@zamosc.ap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych w Archiwum Państwowym w Zamościu jest Pan Bartosz Sierpniowski, tel. 84 542 10 37, iod@zamosc.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
kandydata/kandydatki.

Wymagane dokumenty i aplikacje należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Archiwum Państwowe w Zamościu
ul. Hrubieszowska 69A
22-400 Zamość

w terminie do 11 marca 2019 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko: młodszy archiwista". Decyduje data wpływu korespondencji do urzędu.
Dokumenty i aplikacje, które wpłyną do Archiwum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Planowane techniki i metody naboru:
1) weryfikacja formalna ofert;
2) test wiedzy i umiejętności lub rozmowa kwalifikacyjna

Kandydatki lub kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 4250

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zamościu

Udostępnił: Jakub Żygawski

Komórka organizacyjna: Dyrektor AP w Zamościu

Wprowadzono: 01.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×