Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 28001ARCHIWALNE z dnia 30.05.2018 r.

 • Oferty do
  11

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli przedsiębiorców

w Wydziale Kontroli Paliw, Artykułów Nieżywnościowych i UsługMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z prowadzeniem czynności kontrolnych, różnorodnością wykonywanych zadań oraz podejmowaniem decyzji, zagrożenie korupcją, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, możliwa praca na wysokości podczas pobierania próbek paliw.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- pomieszczenia WIIH znajdują się na II piętrze w budynku ZUW,
- w budynku znajduje się winda, urządzenia higieniczno–sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzi czynności kontrolne (w tym pobieranie próbek paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami) w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, w koniecznych przypadkach przygotowuje projekt decyzji
 • przygotowuje się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniami przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • kompletuje akta sprawy, przedkłada wnioski z kontroli oraz opracowuje projekty pism w celu przeprowadzenia postępowania pokontrolnego
 • opracowuje informacje i analizy z przeprowadzonych kontroli w celu przedłożenia właściwym organom
 • prowadzi monitoring produktów i usług w celu ustalenia czy są oferowane na rynku

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 3 miesiące w obszarze administracji lub właściwym branżowym
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości ( przy pobieraniu próbek paliw)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
  sekretariat, pok. 252
  Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 3”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (91)4225239, email: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Andrzej Żukowski email: azukowski@wiih.pomorzezachodnie.pl, tel. (91)4225239 wew. 41
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pracownicy Administratora ( członkowie Komisji rekrutacyjnej ), administrator EZD
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.696,46 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.   Selekcja ofert,
2.   Test wiedzy,
3.   Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatki/kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są komisyjnie niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 260 lub 252 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są komisyjnie niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane przed upływem w/w terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914225239 w. 42Liczba odwiedzin: 659

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Udostępnił: Andrzej Żukowski

Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów

Wprowadzono: 30.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×