Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Ogłoszenie o naborze nr 48624ARCHIWALNE z dnia 04.06.2019 r.

 • Oferty do
  17

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: kadr i szkolenia policjantów

Zespół Kadr i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
u. Krzywoustego 2A
72-600 Świnoujście

WARUNKI PRACY

praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizacja i prowadzenie naboru kandydatów do służby w jednostce oraz prowadzenie ich akt osobowych i dokumentacji kadrowej.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KMP w Świnoujściu w zakresie polityki kadrowej oraz sprawianie nad nią nadzoru.
 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem ze służby w policji, a także przenoszeniem między komórkami organizacyjnymi oraz do innych jednostek.
 • Opracowywanie treści rozkazów personalnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji oraz innych decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie rejestru rozkazów personalnych Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu.
 • Prowadzenie rejestru rozkazów o wyróżnieniu policjantów nagrodą motywacyjną.
 • Uzupełnianie i prowadzenie książki etatowej pracowników cywilnych i funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie miesięcznych meldunków.
 • Wprowadzanie danych kadrowych do systemu SESPol.
 • Analiza i wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i etatowych KMP Świnoujście.
 • Wydawanie opinii o służbie na żądanie zainteresowanych oraz uprawnionych instytucji.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie odwołań, skarg, zażaleń i wniosków w sprawach kadrowych.
 • Prowadzenie wykazu policjantów KMP w Świnoujściu posiadających zgodę na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.
 • Wprowadzanie danych kadrowych i szkoleniowych policjantów do systemu SWOP.
 • Prowadzenie korespondencji, rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób w programie „Płatnik”.
 • Przygotowywanie harmonogramu urlopów wypoczynkowych, prowadzenie nadzoru nad realizacją urlopów wypoczynkowych i ewidencją urlopów bezpłatnych oraz zwolnień lekarskich.
 • Opracowywanie koncepcji i założeń organizacyjnych szkoleń, działalności sportowej oraz wyszkolenia strzeleckiego policjantów KMP Świnoujście.
 • Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych między innymi poprzez analizę wniosków składanych przez kierowników komórek organizacyjnych KMP Świnoujście w wyniku przeprowadzonych analiz
 • Organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.
 • Kierowanie policjantów na przeszkolenia podstawowe, podoficerskie, aspiranckie oraz oficerskie i specjalistyczne.
 • Organizowanie okresowych kontroli sprawności fizycznej i strzeleckiej policjantów.
 • Prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających dotyczące naruszenia dyscypliny służbowej i zachowania etyki policjanta.
 • Sporządzanie pism i odpowiedzi do innych Komend i instytucji państwowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikatywność
 • zdolności organizacyjne pracy
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
  Sekretariat pok. nr 100
  ul. Krzywoustego 2A
  76- Świnoujście
  z dopiskiem
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 48624"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Świnoujściu insp. Grzegorz Śrek 91-32-67-500
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Agnieszka Stepaniak 91-32-67-608
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie są przekazywane
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
Wynagrodzenie zasadnicze 2.822,50 wg mnożnika 1.4724 + wysługa

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Świnoujściu przed upływem tego terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
91-32-67-611

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2987

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Udostępnił: Olga Król

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 04.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×