Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Ogłoszenie o naborze nr 48498ARCHIWALNE z dnia 31.05.2019 r.

 • Oferty do
  10

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

kwatermistrzostwoMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Adres urzędu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu
ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

WARUNKI PRACY

Praca o charakterze administracyjno-biurowym jednozmianowa, w 0,75 wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej.Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim pietrze budynku KM PSP w Świnoujściu w pokoju jednoosobowym wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kasy dla środów budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ksiąg środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
 • rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym zwiazanej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu Office
 • znajomość pakietów biurowych i pocztowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, odporność na stres, umiejętność pracy zespołowej, umiejętności komunikacyjne, prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
  ul. Barlickiego 18
  72-602 Świnoujście
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski PSP w Świnoujściu, ul. Barlickiego 18, 72-600 Świnoujście
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel/ 91 4808809, fax. 91 4808802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Miejska PSP w Świnoujściu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek , niepełnosprawność, rasę narodowość,przekonania polityczne, przynależność związkową,pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Imiona i nazwiska kandydatów którzy spełniają wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ w dniu 12 czerwca 2019r.
Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
Uposażenie zasadnicze -wg mnożnika 1,1199 kwoty bazowej tj. 2.298,41 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat. Planowany termin zatrudnienia czerwiec/lipiec 2019r.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu : 91-327-52-10Liczba odwiedzin: 1505

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Udostępnił: Zbigniew Chmielowiec

Komórka organizacyjna: PiŁ

Wprowadzono: 31.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×