Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 48499ARCHIWALNE z dnia 31.05.2019 r.

 • Oferty do
  14

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca ministra

w Samodzielnym Stanowisku ds. Kształcenia Lekarzy Dentystów w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i NaukiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze w budynku „C; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w pracach legislacyjnych, w szczególności w zakresie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy dentystów;
 • Przygotowywanie analiz oraz opracowywanie stanowisk i korespondencji w obszarze kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów;
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, w drodze rozporządzenia, limitów przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w uczelniach wyższych kształcących na tym kierunku; prowadzenie spraw dotyczących Lekarskiego Egzaminu Końcowego Dentystów oraz prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem stażu podyplomowego lekarzy dentystów;
 • Koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów, w tym dokonywanie analiz zapotrzebowania na kadrę medyczną
 • Koordynowanie zadań związanych z powoływaniem i działalnością zespołów eksperckich do spraw obejmujących funkcjonowanie systemu kształcenia lekarzy dentystów;
 • Realizowanie zadań w zakresie informatyzacji systemu kształcenia lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w tym przygotowywanie zmian legislacyjnych oraz współpraca z interesariuszami i wykonawcami systemu;
 • Nadzorowanie procedury kwalifikacji do specjalizacji lekarsko-dentystycznych, realizacji programów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów oraz funkcjonowania systemu specjalizacji lekarsko-dentystycznych, w tym rozpatrywanie odwołań, skarg i interwencji dotyczących procesu kształcenia lekarzy dentystów oraz związanych z przebiegiem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
 • Współpraca w zakresie kształcenia przeddyplomowego z Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uczelniami kształcącymi na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz z innymi podmiotami w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, w szczególności z innymi ministerstwami, centralnymi urzędami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, urzędami wojewódzkimi, Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP, konsultantami w ochronie zdrowia oraz samorządem zawodowym lekarzy dentystów; uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w administracji publicznej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu kształcenia przedyplomowego i podyplomowego lekarzy dentystów,
 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty,
 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lekarz dentysta,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w ochronie zdrowia,
 • znajomość obsługi komputera, w szczególność MS Excel,
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  z dopiskiem: „radca ministra w Samodzielnym Stanowisku ds. Kształcenia Lekarzy w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki – poz. 2137”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 15
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia; Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy:
•   stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
•   możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
•   możliwość doskonalenia zawodowego,
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•   „trzynaste” wynagrodzenie,
•   elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
•   pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1777

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Iwona Okulicz-Kozaryn

Komórka organizacyjna: Biuro Administracyjne

Wprowadzono: 31.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×