Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 20714ARCHIWALNE z dnia 16.01.2018 r.

 • Oferty do
  26

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik zespołu

w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Oddział w Poznaniu
ul. Gajowa 6 i na terenie działania Oddziału Poznań

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, użytkowanie samochodu służbowego,  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,  budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie i nadzorowanie pracami zespołu w zakresie dokumentacji projektowej, przygotowywanie inwestycji,
 • kierowanie i koordynowanie prac związanymi z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska na etapie przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej,
 • koordynowanie przygotowań we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, oraz prowadzenie sekretariatu Zespół Opiniujący Przedsięwzięcie Inwestycyjne (ZOPI),
 • prowadzenie kompleksowe spraw związanych z dokumentacją projektową przygotowywaną do realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z protestami społecznymi związanych z planowanymi inwestycjami,
 • współpracowanie z innymi komórkami Dyrekcji w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
 • planowanie potrzeb finansowych w zakresie dokumentacji technicznej, zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze drogownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska,
 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe lub komunikacyjne,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok - w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży drogowej, - w kierowaniu zespołem
 • studia podyplomowe związane z budownictwem drogowym,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),
 • znajomość języka angielskiego , niemieckiego – poziom komunikatywny,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • kopia uprawnień budowlanych do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: kierownik zespołu I-1)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
- etap II- test wiedzy,
- etap III- rozmowy kwalifikacyjne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.74


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016.1666.j.t. ze zm.)oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2016.1345.j.t.ze zm.)

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (61) 864-63-18.Liczba odwiedzin: 3097

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 16.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×