Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 23969ARCHIWALNE z dnia 15.03.2018 r.

 • Oferty do
  25

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: Obszarów Natura 2000

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, – brak toalet dla niepełnosprawnych, – brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich, – budynek wyposażony w windę osobową, – siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku , - dostępność światła dziennego oraz sztucznego, - zagrożenie korupcją, - praca w terenie

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 innych niż przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przygotowywanie postanowień o konieczności sporządzenia i zakresie raportu lub o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, występowanie do właściwego organu o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. przygotowanie postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 lub o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń, oświadczeń i deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 • Przygotowywanie opinii, wniosków i informacji w zakresie obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • Prowadzenie spraw określonych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody, związanych z prowadzeniem działań na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych, a także w obrębach cieków naturalnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem, w zależności od potrzeb, natychmiastowego wstrzymania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych,
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie z zakresu: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody i środowiska,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
 • Asertywność, umiejętność przekonywania oraz umiejętność łagodzenia kwestii drażliwych,
 • Odpowiedzialność,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność negocjacji i łagodzenia napięć powstałych w skutek rozbieżności interesów ochrony przyrody i niektórych inwestorów,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Praca w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - nie ma możliwości nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.Liczba odwiedzin: 2824

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Udostępnił: Monika Bartkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 15.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×