Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 38820ARCHIWALNE z dnia 29.11.2018 r.

 • Oferty do
  21

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor wojewódzki

do spraw: doskonalenia kadr medycznych

w Wydziale ZdrowiaMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), - wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku, - dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru ewidencyjno – informatycznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz rejestru osób odbywających specjalizację na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w tym wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wykreślenia z ww. rejestru;
 • przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, celem zapewnienia realizacji zadań Wojewody wynikających z ustawy w tym m.in. wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie przedłużenia okresu specjalizacji. Ponadto, weryfikacja dokumentacji w celu przystąpienia lekarzy i innych specjalistów do PES;
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie spełniania wymagań oraz warunków jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz udział w kontrolach podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie realizacji specjalizacji w tym w zakresie który może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zawód medyczny. Ponadto przeprowadzanie kontroli z udziałem konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia, celem zapewnienia prawidłowej procedury związanej z odbywaniem stażu podyplomowego. Samodzielne przygotowywanie harmonogramów kontroli. Formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie wystąpień z przeprowadzonej kontroli. Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zaleceń pokontrolnych;
 • przyjmowanie dokumentacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, celem ich weryfikacji oraz wydawanie skierowań i kart specjalizacyjnych osobom zakwalifikowanym do odbywania specjalizacji, celem rozpoczęcia specjalizacji przez zainteresowanych;
 • przygotowywanie zestawień i zapotrzebowań związanych z odbywaniem specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów na potrzeby Ministra Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów;
 • przeprowadzanie kontroli marszałka województwa w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego;
 • weryfikacja wniosków podmiotów ubiegających się o akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie m.in. diagnostyki laboratoryjnej i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia w tym udział w komisjach kwalifikacyjnych;
 • współpraca z CMKP, CEM, Ministerstwem Zdrowia i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań związanych z kształceniem podyplomowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe medyczne /lub wyższe i średnie medyczne
 • 1 rok doświadczenia związanego z ochroną zdrowia
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
 • znajomość ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • znajomość ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • studia podyplomowe w zakresie ochrony zdrowia
 • 1 rok doświadczenia w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia związane z doskonaleniem kadr medycznych lub statystyki medycznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1.     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

2.     W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

4.     Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5.     Inne Państwa dane osobowe, np. numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie), przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6.     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

7.     Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:

a)     przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:

-      jeśli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole z naboru, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

-      w przypadku uwzględnienia Państwa kandydatury w protokole z naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

b)     do czasu odwołania zgody,

c)     w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o służbie cywilnej.

8.     Informacje o odbiorcach danych:

a)     w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

b)     jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

c)     Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

9.     Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
   do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
   oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
   oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
   lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
   dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
   przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 500 zł brutto;
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
   wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.Pracownikom oferujemy:
   „trzynaste wynagrodzenie”;
   ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
   pakiet szkoleń;
   pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
   stabilność zatrudnienia;
   miłą atmosferę pracy.
Liczba odwiedzin: 3020

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Udostępnił: Anna Klepacka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 29.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×