Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 38819ARCHIWALNE z dnia 05.12.2018 r.

  • Oferty do
    15

    grudnia

    2018

  • Wymiar etatu
    1
  • Stanowiska
    1
  • Status
    koniec naboru
  • Dodatkowe
    Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

    Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

    • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
    • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
    • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Referat Sprawozdawczości, Wydział Ekonomiczny Biuro Finansów Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

UL. PODCHORĄŻYCH 38
00 - 463 WARSZAWA

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02 - 514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna biurowo - administracyjna, • praca w siedzibie urzędu, - miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym, • praca w godzinach 8:15 – 16:15, • stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku, • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone, • budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami), • brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

ZAKRES ZADAŃ

  • koordynowanie i obsługa prac w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa na poziomie dysponenta drugiego stopnia w zakresie modułu „sprawozdawczość” oraz „obsługa dysponentów” oraz koordynowanie prac jednostek organizacyjnych SG w systemie w celu prawidłowego wykonywania budżetu państwa w zakresie planowania, sprawozdawczości oraz realizacji harmonogramu wydatków budżetowych;
  • weryfikowanie wniosków o modyfikację harmonogramu, zmianę limitu otwarcia oraz dodatkowego zapotrzebowania na środki budżetowe przekazywanych przez dysponentów trzeciego stopnia celem przedłożenia ich do zatwierdzenia podpisem elektronicznym lub przekazania do dysponenta nadrzędnego;
  • sporządzanie długookresowego planu finansowego oraz sprawozdań kwartalnych z jego wykonania przez dysponentów funduszu celowego – Funduszu Wsparcia SG w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego i planistycznego;
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych w celu uzyskania informacji nt. wykonania planów dochodów i wydatków SG oraz przekazania sprawozdań do dysponenta nadrzędnego oraz sprawozdania finansowego – bilansu łącznego z działalności budżetowej SG wraz z wymaganymi załącznikami w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego;
  • opracowywanie rocznego harmonogramu realizacji wydatków budżetowych SG oraz dokonywanie jego korekt w związku ze zmianą planu wydatków w trakcie trwania roku budżetowego w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej;
  • analizowanie miesięcznych zapotrzebowań jednostek organizacyjnych SG na środki finansowe pod kątem zgodności z rocznym harmonogramem wydatków oraz planem wydatków budżetowych i na ich podstawie sporządzanie łącznych miesięcznych zapotrzebowań SG celem przekazania do dysponenta nadrzędnego;
  • opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych SG w sprawie przyjęcia darowizn rzeczowych oraz prowadzenie rejestru otrzymanych darowizn;
  • sporządzanie dyspozycji przekazania zasileń w środki finansowe do jednostek organizacyjnych SG celem zapewnienia płynności finansowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w administracji publicznej
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej itp.,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych,
  • asertywność,
  • umiejętność przekonywania,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • kopie dokumentów potwierdzających przydatne kwalifikacje dodatkowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Biuro Kadr i Szkolenia
    Komendy Głównej Straży Granicznej
    Al. Niepodległości 100
    02-514 Warszawa
    z dopiskiem "oferta pracy – specjalista BF KGSG oraz numer ogłoszenia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al.Niepodległości 100, 02-514 Warszawa;
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa;
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
- Informacje o odbiorcach danych: brak;
- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;


Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.037,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3876

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×