Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 2344ARCHIWALNE z dnia 09.08.2016 r.

 • Oferty do
  19

  sierpnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: zabytków nieruchomych

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych - IZNRMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Podwale 1
10-076 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1. praca administracyjno – biurowa; 2. wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy: 1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), 2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości, 3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do zabytków nieruchomych;
 • przygotowywanie wniosków, opinii i zaleceń konserwatorskich w celu określenia zasad i zakresu projektowania na obszarach i w obiektach objętych ochroną na wniosek inwestorów lub urzędu;
 • udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno- własnościowego obiektów, zgłaszanie Kierownikowi Wydziału wniosków w związku z w/w inspekcjami;
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o lokalizacji drogi;
 • badanie zgodności przedłożonych projektów, planów, studiów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zaleceniami konserwatorskimi;
 • opracowywanie projektów wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uzgodnień studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego;
 • przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i innych obszarów chronionych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: zabytkoznawstwo; ochrona dóbr kultury, historia sztuki, konserwacja zabytków, muzealnictwo lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach;
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość Prawa budowlanego;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax);
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.Liczba odwiedzin: 1882

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Anna Szmyt

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 09.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×