Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 2343ARCHIWALNE z dnia 09.08.2016 r.

 • Oferty do
  19

  sierpnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

terenowy inspektor mostowy

do spraw: utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich

w Wydziale Mostów Oddziału w BydgoszczyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności w związku z odbywaniem wyjazdów służbowych w celu przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie, przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych.
- Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- Podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach, konieczność przebywania na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
- Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
 • analizowanie wyników przeglądów podstawowych, rozszerzonych i raportów z przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich,
 • określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie propozycji podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów,
 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, gromadzenie i weryfikacja danych o obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej,
 • obsługa programu komputerowego System Gospodarki Mostowej służącego do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie mostowe lub drogowe lub drogowo - mostowe,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie obiektów inżynierskich,
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności mostowej lub drogowej lub drogowo - mostowej,
 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 • przeszkolenie w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • kopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich (np. certyfikat, zaświadczenie),
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich (np. certyfikat, zaświadczenie),
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie zamówień publicznych (np. certyfikat, zaświadczenie),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-085 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- analiza złożonych aplikacji,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52 323 45 05.Liczba odwiedzin: 412

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Monika Dyl

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno - Administracyjne Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 09.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×