Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 15307ARCHIWALNE z dnia 15.09.2017 r.

 • Oferty do
  26

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zabytków nieruchomych

Wydział IZNRMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1,
10-076 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. praca administracyjno – biurowa; 2. wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy: 1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), 2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości, 3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaleceń konserwatorskich i opinii w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do zabytków nieruchomych
 • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów nieruchomych w celu stwierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłowości użytkowania, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzonych protokołami z powyższych czynności oraz zakończonych stosownymi zaleceniami i właściwymi decyzjami
 • przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wniosków do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczętych postępowań administracyjnych bądź przygotowywanie wniosków do prokuratury celu wszczęcia postępowań karnych
 • przygotowywanie projektów wniosków i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poprzez zbieranie informacji niezbędnych w tym zakresie i przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu
 • uzyskiwanie i przekazywanie wydziałowi IZAR informacji o zabytkach nieruchomych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie użytku publicznego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, architektura, budownictwo, historia sztuki, gospodarka przestrzenna lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami
 • kursy, szkolenia bhp, p.poż
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
  ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. zabytków nieruchomych”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.Liczba odwiedzin: 3068

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Marzena Młody

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 15.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×