Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4053ARCHIWALNE z dnia 30.09.2016 r.

 • Oferty do
  11

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy kontroler

do spraw: ruchu drogowego

w Sekcji Kontroli Drogowej w Delegaturze Północno-Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.Miejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Obszar Delegatury Północno-Wschodniej z siedzibą w Białymstoku, obejmujący swoim zasięgiem obszar województwa podlaskiego bez powiatu siemiatyckiego oraz obszar województwa warmińsko-mazurskiego bez powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego oraz powiaty: przasnyski, makowski, ostrołęcki i miasto Ostrołęka, ostrowski.

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca zmianowa w systemie równoważnym; obsługa klienta zewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe; praca w biurze oraz w terenie; praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie; obsługa urządzeń (komputer, skaner, telefon, fax); budynek siedziby Delegatury jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizuje czynności kontrolne w zakresie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi odcinkami dróg krajowych w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 51 ust. 6 pkt. 1 lit.b ustawy o transporcie drogowym;
 • Realizuje kontrole ruchu drogowego celu wykonania obowiązków wynikających z art. 129a ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • Prowadzi postępowania administracyjne i wykonuje czynności w sprawach o wykroczenia;
 • Nakłada kary grzywny w drodze postępowania mandatowego na naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Uniemożliwia korzystanie z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska;
 • Rozlicza środki pieniężne z tytułu nałożonych kar administracyjnych, mandatów karnych nałożonych w toku kontroli drogowych;
 • Sporządza raporty oraz sprawozdania dotyczące realizowanych zadań w celach analitycznych i umożliwiających ocenę merytoryczną podjętych działań;
 • Monitoruje stan techniczny i pomaga w bieżącym utrzymaniu urządzeń rejestrujących.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie po zdanym egzaminie maturalnym
 • Prawo jazdy kat. B minimum 2 lata;
 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901);
 • Znajomość przepisów: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa Kodeks wykroczeń, ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o transporcie drogowym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi;
 • Umiejętność obsługi komputera Ms Office;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na rezultaty, samodzielność, komunikatywność, myślenie analityczne, zarządzanie stresem, podejmowanie decyzji, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Prawo jazdy innych kategorii;
 • Język krajów UE lub rosyjski w stopniu komunikatywnym;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzajaca prawo jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzajaca prawo jazdy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG:110.62.2016.0308.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Liczba odwiedzin: 2378

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Karolina Gawkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 30.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×