Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 44542ARCHIWALNE z dnia 15.03.2019 r.

 • Oferty do
  25

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli

w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i UsługMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie - prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym kontroli jakości paliw ciekłych, gazowych i stałych; - praca w biurze - stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w na II piętrze w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe; Praca z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi oraz w zagrożeniu korupcją; Praca w biurze wiąże się z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz obciążeniem narządu wzroku. Budynek nie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Czas pracy, warunki zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie określonym tematyką kontroli. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego artykułów przemysłowych, w szczególności w zakresie jakości paliw ciekłych, gazowycj i stałych.
 • Przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego oraz oceny kontrolowanej działalności gospodarczej.
 • Przedstawianie propozycji wykorzystywania ustaleń z kontroli oraz opracowywanie projektów wystąpień pokontolnych.
 • Bieżące śledzenie zmian przepisów w zakresie realizowanych zadań kontrolnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: o Inspekcji Handlowej, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Prawo Przedsiębiorców.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Dyspozycyjność - praca w terenie.
 • Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne, związane z ochroną środowiska
 • Odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kategorii B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kategorii B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
  ul. Sienkiewicza 76
  25-501 Kielce
  Sekretariat pok. nr 18.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, tel. (41) 366 19 41.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, e-mail:wiih.kielce@pro.onet.pl, tel. (41) 366 19 41.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu, w Biuletynie Inspektoratu oraz w Biuletynie KPRM.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej nr ogłoszenia ……..” na adres Inspektoratu lub złożone osobiście u pracownika Sekretariatu .
- Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie pisemnej w terminie określonym w ogłoszeniu (w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) i biorą one udział w procedurze rekrutacyjnej.
- W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres e–mail i/lub numer telefonu.
- Oferty kandydatów/kandydatek, które nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, nie zawierają kompletu dokumentów lub w których wymagane oświadczenia nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata oraz datą, nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej.
- Kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.
- Dokumenty kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu dokumenty będą komisyjnie zniszczone.
- Nasz Inspektorat jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3567

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Udostępnił: Małgorzata Cedro-Lubieniecka

Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjny

Wprowadzono: 15.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×