Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 44543ARCHIWALNE z dnia 15.03.2019 r.

 • Oferty do
  25

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ewidencji sprzętu łączności i informatyki garnizonu łódzkiego

w Zespole I Wydziału Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

ul. Lutomierska 108/112

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na I piętrze, niedostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • klasyfikowanie i ustalanie stawek amortyzacyjnych składników majątku trwałego KWP w Łodzi oraz prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych łączności i informatyki w użytkowaniu oraz ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych w celu określenia majątku KWP w Łodzi,
 • uzgadnianie stanów ewidencji głównej z ewidencjami pomocniczymi w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Łodzi w celu skorygowania ewentualnych różnic pomiędzy ewidencjami i ich wyjaśnienie,
 • przygotowywanie danych i sporządzanie sprawozdań z umorzeń środków trwałych, sprawozdawczości materiałowo - finansowej w celu bieżącego określenia wartości posiadanego majątku (analizy sprzętowe, bilans roczny),
 • wystawianie dokumentów przyjęcia, wydania i przekazania na materiały, sprzęt łączności i informatyki dla garnizonu łódzkiego w celu dokonania odpowiednich zapisów w ewidencji, kontroli nad posiadanym sprzętem,
 • prowadzenie ewidencji magazynowej oraz rejestru dokumentów: przychodowych, rozchodowych, przekazania na materiały i sprzęt łączności i informatyki garnizonu łódzkiego w celu zapewnienia kontroli dokumentacji,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wybrakowania - likwidacji materiałów oraz sprzętu łączności w celu upłynnienia zniszczonego, nienadającego się do naprawy oraz użytkowania sprzętu na terenie garnizonu łódzkiego,
 • wycenianie sprzętu i wyposażenia łączności i informatyki będących w użytkowaniu jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu łódzkiego w celu ustalenia wartości majątku będącego w użytkowaniu,
 • rejestrowanie dokumentów dotyczących szkód, użyczeń, darowizn oraz dostaw centralnych sprzętu łączności i informatyki w celu sporządzania wymaganych dokumentów i ujęcia ich w odpowiednich ewidencjach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w finansach i rachunkowości
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów dot. środków trwałych, ewidencji rzeczowych składników majątku,
 • obsługa pakietu MS Office (Access, Word, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programów magazynowych i ewidencyjnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi poczty elektronicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 44543 ".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki
sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”,
przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie
Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,3940 mnożnik kwoty bazowej tj. 2672,21 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 550

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Udostępnił: Bożena Zacharow

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Wprowadzono: 15.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×