Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 34384ARCHIWALNE z dnia 20.09.2018 r.

 • Oferty do
  1

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

analityk

w Pracowni Badań Wód w LaboratoriumMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w laboratorium oraz poza siedzibą, w tym praca w terenie w celu pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych, wyjazdy służbowe, dyżury. Praca uniemożliwiająca samodzielne wykonywanie obowiązków dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (praca związana z przenoszeniem, przygotowywaniem próbek). Praca z substancjami i mieszaninami, zaliczanymi do niebezpiecznych (m.in. rozpuszczalniki, kwasy, zasady, wzorce i odczynniki chemiczne). Obsługa aparatury pomiarowej. Praca przy komputerze w pokoju znajdującym się na I piętrze w budynku z windą.

ZAKRES ZADAŃ

 • Samodzielne wykonywanie badań metodami klasycznymi oraz przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Obsługa, konserwacja, wykonywanie wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowo-badawczego zgodnie z instrukcjami, procedurami, normami.
 • Przygotowywanie próbek do analizy, przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, wzorców, szkła i sprzętu laboratoryjnego.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości badań oraz dokumentowanie zapisów z wykonywanych prac i badań.
 • Pobieranie próbek środowiskowych, wykonywanie pomiarów terenowych, utrwalenie i zabezpieczenie próbek, prowadzenie zapisów z pobierania.
 • Uczestniczenie w wdrażaniu nowych metod badawczych i aparatury kontrolno-pomiarowej, współuczestniczenie w opracowaniu instrukcji.
 • Uczestniczenie (udzielanie odpowiedzi i wykonywanie badań) w auditach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych wymaganych przez wdrożony system zarządzania jakością.
 • Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie pobierania próbek, wykonywania badań i pomiarów terenowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie chemiczne
 • Znajomość metod badawczych stosowanych w laboratorium.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy laboratoryjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • dokładność i rzetelność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolności techniczne
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  budynek C I , I piętro pok. 126
  dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sekretariat@kielce.pios.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kielce.pios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2100 brutto miesięcznie.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2838

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnił: Agata Orłowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 20.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×