Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 34385ARCHIWALNE z dnia 19.09.2018 r.

 • Oferty do
  30

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: utylizacji

Biuro Pasz, Farmacji i UtylizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Analiza i weryfikacja materiałów otrzymywanych od kompetentnych władz Państw Członkowskich i podmiotów gospodarczych w ramach nadzoru nad obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi na rynku unijnym.
 • Prowadzenie korespondencji bieżącej z podmiotami sektora utylizacyjnego i z Inspekcją Weterynaryjną oraz merytoryczne przygotowywanie dla Głównego Lekarza Weterynarii projektów pism w zakresie utylizacji.
 • Analiza działań Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wykrycia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszy. Przygotowanie danych w tym zakresie do celów sprawozdawczych.
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora utylizacyjnego.
 • Na podstawie informacji uzyskanych od kompetentnych władz państw trzecich merytoryczne opracowanie wzorów świadectw zdrowia obowiązujących przy eksporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.
 • Gromadzenie danych produkcyjnych z zakładów sektora utylizacyjnego w skali kraju, jak również analiza oraz weryfikacja w/w danych pod względem merytorycznym do celów sprawozdawczych na potrzeby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego.
 • Udzielnie informacji na bieżące zapytania podmiotów gospodarczych dotyczących zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kompetencje: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Wiedza: znajomość przepisów prawa z zakresu utylizacji, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy" i numerem ogłoszenia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Główny Lekarz Weterynarii informuje, że: 1) administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89); 2) celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Główny Inspektorat Weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym; 4) Główny Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile; 5) dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; 6) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 7) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: iod@wetgiw.gov.pl lub telefonicznym: (48) 22 623 24 81; 9) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Weterynarii ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. //miejscowość, data, imię, nazwisko, podpis//

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na zastępstwo od października 2018 do maja 2019.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3200 zł brutto.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, życiorys, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Życiorys powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem."

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.Liczba odwiedzin: 2802

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Udostępnił: Ewa Mazowiecka

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 19.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×