Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Ogłoszenie o naborze nr 39811ARCHIWALNE z dnia 18.12.2018 r.

 • Oferty do
  28

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Sekcja kwatermistrzowsko - technicznaMiejsce wykonywania pracy:

Racibórz

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz

WARUNKI PRACY

- Praca w siedzibie Komendy, od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy - Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym - Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: - Praca przy komputerze - Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na parterze oraz I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

ZAKRES ZADAŃ

 • Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy,
 • Monitorowanie potrzeb i opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym, wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy,
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem strażakom ekwiwalentu za remont i brak lokalu oraz pomocą na budownictwo mieszkaniowe,
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magaznowej i magazynu głównego Komendy,
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku,
 • Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy,
 • Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • Weryfikacja pod względem merytorycznym finansowych dokumentów zakupu,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu w PSP,
 • Nadzorowanie zakupów dokonywanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji KSRG i MSWiA,
 • Bieżące wprawadzanie do systemu SWD-ST sprzętu i umundurowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami sprzętu i umundurowania w ramach dotacji KSRG i MSWiA jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Archiwizowanie dokumentów wytworzonych w Sekcji kwatermistrzowsko - technicznej,
 • Udział w sporządzaniu sprawozdawczości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Administracja publiczna
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok - w administracji publicznej, - w prowadzeniu spraw administracyjno - biurowych
 • Znajomość obsługi Microsoft Office, poczty elektronicznej
 • Znajomość prawa i procedury administracyjnej
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość - umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
  47-400 Racibórz
  ul. Reymonta 8

  Na kopercie należy umieścić dopisek: NABÓR PT

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Reymonta 8 nr. tel.: 32 415 21 07 fax: 32 415 44 44 e-mail: info@raciborz.kppsp.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Daniel Hermyt tel: 601 501 988 email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych są organy uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.

Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru: ocena złożonych dokumentów, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 1 100,00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 415 44 44.


WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1991

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Udostępnił: Agnieszka Sokołowska

Komórka organizacyjna: Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Wprowadzono: 18.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×