Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 34759ARCHIWALNE z dnia 26.09.2018 r.

 • Oferty do
  12

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

W Drugim Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN2) -inspektor nadzoru inwestorskiegoMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - praca w terenie, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze jednego z trzech budynków, w którym nie będzie znajdować się stanowisko pracy, windy w dwóch budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się, w tym w budynku gdzie będzie znajdowało się stanowisko pracy, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie opinii technicznych oraz uzasadnień dotyczących konieczności przeprowadzenia inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach oraz jednostkach organizacyjnych jej podległych
 • Sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane w oparciu o istniejącą dokumentację lub na podstawie przedmiarów z natury
 • Nadzór i kontrola zaawansowania prac wraz z prowadzeniem niezbędnych rozliczeń przyznanych środków finansowych
 • Analiza kosztorysów ofertowych wykonawców robót budowlanych oraz zasadności bieżącego wydatkowania środków
 • Odbiór dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych w tym kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Odbiór dokumentacji powykonawczej. Wnoszenie uwag do opracowań
 • Sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych dla Izby Administracji Skarbowej i jednostek jej podległych
 • Administrowanie wybranymi obiektami Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji projektów z zakresu budowy obiektów branży budowlanej, na stanowisku Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami i robotami remontowymi
 • Biegła obsługa programów Pakietu MS Office oraz programów do kosztorysowania
 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

  z dopiskiem „nabór – starszy inspektor w Drugim Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN2) – IAS Katowice”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: IAS w Katowicach) z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25.

 2. W IAS w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Anna Śmietana, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: + 48 32 207 61 49 lub adresem e-mail: IOD.Katowice@mf.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów m. in. Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń
z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno - ogłoszeniowa).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.309,83 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-65.Liczba odwiedzin: 3214

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Udostępnił: Barbara Białoń

Komórka organizacyjna: IZK5

Wprowadzono: 26.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×