Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 33338ARCHIWALNE z dnia 04.09.2018 r.

 • Oferty do
  17

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  0.5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

psycholog

w Wydziale PsychologówMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Psychologów
ul. Koszarowa 17
40-068 Katowice

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym (2 tygodnie w miesiącu), jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny kserokopiarkę i komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Krajowe wyjazdy służbowe związane z udziałem w doskonaleniu zawodowym i odprawach służbowych. Udział w czynnościach służbowych na terenie jednostek Policji garnizonu śląskiego, wystąpienia publiczne w ramach prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Stanowisko pracy w Wydziale Psychologów usytuowane jest na III piętrze budynku nr 5 Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz policjantów na określone stanowiska służbowe w Policji w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych
 • współpraca z psychologami policyjnymi KGP w zakresie budowania i wykorzystywania narzędzi pomocowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Policji w celu wspierania kadry kierowniczej w procesie kierowania
 • diagnozowanie problemów występujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym ze środowiskiem pracy
 • prowadzenie szkoleń z obszaru psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi w celu doskonalenia umiejętności policjantów i pracowników Policji w tym zakresie oraz w ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku psychologia
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • umiejętność analizy i syntezy
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe psychologiczne o specjalizacji menadżerskiej / studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe: w zawodzie psychologa
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 32 200 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1 435,17 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko psychologa w Wydziale Psychologów jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.Liczba odwiedzin: 984

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Udostępnił: Jolanta Bogus

Komórka organizacyjna: Wydział Doboru i Szkolenia

Wprowadzono: 04.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×