Archiwum Państwowe w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 19728ARCHIWALNE z dnia 21.12.2017 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik działu

do spraw: administracyjno-gospodarczych

Dział Administracyjno-GospodarczyMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca kancelaryjno-biurowa oraz koordynacyjno-nadzorcza na obiekcie obsługowo-naprawczym w siedzibie urzędu
- okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy), prowadzenie samochodu służbowego kat. B
- kontakt z Instytucjami Publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
- koordynowanie zadań administracyjnych 5 oddziałów urzędu
- stanowisko decyzyjne zagrożenie korupcją – stres
- bezpośrednie kierowanie grupą pracowników
- stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie)
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I-piętrze (budynek 1 piętrowy)
- konieczność poruszania się między kondygnacjami, brak dźwigu osobowego
- brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjno – gospodarczym, w tym z utrzymaniem w sprawności instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, c.o., p.poż. i antywłamaniowej
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu celem realizacji zadań wymagających uzgodnień
 • sprawowanie nadzoru nad stanem ilościowym i jakościowym majątku Archiwum oraz branie udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych i wyposażenia
 • organizowanie i koordynowanie gospodarki materiałowej urzędu
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem Archiwum (umowy najmu, użyczenia itp.)
 • merytoryczne sprawdzanie i zatwierdzanie faktur kosztowych dotyczących spraw administracyjno-gospodarczych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątkowym i odprowadzaniem składek
 • sporządzanie rocznych i długoterminowych planów remontów i zakupów
 • ścisła współpraca z głównym księgowym Archiwum w celu racjonalnego zapotrzebowania środków finansowych i zapewnienia realizacji budżetu
 • opracowywanie sprawozdań i informacji min. z zakresu robót i usług w toku, nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej oraz wynikających z prawa zamówień publicznych
 • przygotowywanie zleceń na remonty budynków i pomieszczeń, naprawy i zakupy materiałów i sprzętu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”
 • opracowanie procedur, zarządzeń i regulaminów wg. wytycznych Dyrektora
 • organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości i ochrony pomieszczeń użytkowanych budynków oraz ogółu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów ppoż., BHP, PIP, sanepid, OC itp.
 • sporządzanie harmonogramów pracy podległego personelu z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy oraz nadzorowanie ich pracy
 • nadzór i koordynacja pracy sekcji informatycznej, Wewnętrznej Służby Ochrony oraz komórki kadrowej w celu zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania oraz szybkiej reakcji na powstałe problemy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze administracyjno-gospodarczym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • Wiedza z zakresu administrowania budynkami
 • Umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analizowania i organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Dyspozycyjność, dokładność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe studia inżynierskie
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.

Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Osoby zakwalifikowane do naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 2087894Liczba odwiedzin: 1946

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Katowicach

Udostępnił: Barbara Sterkowicz

Komórka organizacyjna: Dział administracyjno-gospodarczy

Wprowadzono: 21.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×