Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 21531ARCHIWALNE z dnia 31.01.2018 r.

 • Oferty do
  12

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: obsługi księgowej

w Biurze Budżetowo-FinansowymMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31,
40-055 Katowice

WARUNKI PRACY

•   duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
•   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
•   wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
•   praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
•   podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych Wyższego Urzędu Górniczego,
 • prowadzenie obsługi księgowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego dotyczącej sprzedaży czasopisma oraz prowadzenie uproszczonej ewidencji podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie i uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wyższego Urzędu Górniczego i jednostek podległych,
 • prowadzenie rejestru umorzeń środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy i jednostki podległe,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań dotyczących stanu środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • wystawianie i podpisywanie w imieniu Wyższego Urzędu Górniczego występującego w charakterze sprzedawcy towarów i usług rachunków na rzecz osób fizycznych lub prawnych,
 • obsługa finansowo-księgowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Wyższym Urzędzie Górniczym, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wewnętrznymi aktami prawnymi, wykonywanie innych dodatkowych czynności zleconych przez Zarząd PKZP,
 • prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej z zakresu realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy (powyżej) w prowadzeniu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera, szczególnie programów MS Word, MS Excel, poczty elektronicznej, Internetu
 • Analityczne myślenie
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu administracji lub ekonomii
 • Uprawnienia z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 6 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego (zaświadczenia, certyfikaty, itp.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – BBF/insp./10a - zastępstwo",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: myślenie analityczne, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1032

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Aleksandra Jochemczyk

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 31.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×