Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 38957ARCHIWALNE z dnia 01.12.2018 r.

 • Oferty do
  11

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik delegatury

do spraw: nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w Delegaturze

Wojewódzkiego Inspektoratu w Bielsku-BiałejMiejsce wykonywania pracy:

Bielsko-Biała

43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117

Adres urzędu:

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

WARUNKI PRACY

Praca przeważnie siedząca z wykorzystaniem komputera, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy, podjazdu, przystosowanej toalety).

ZAKRES ZADAŃ

 • Kieruje Delegaturą i reprezentuje Wojewódzkiego Inspektora na obszarze działania Delegatury w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, celem zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania;
 • Prowadzi sprawy i wydaje na podstawie upoważnień udzielonych przez Wojewódzkiego Inspektora decyzje administracyjne na obszarze działania Delegatury oraz przygotowuje decyzje zastrzeżone do podpisu Wojewódzkiego Inspektora, celem realizacji zadań jednostki;
 • Wydaje postanowienia i zarządzenia pokontrolne w zakresie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu na obszarze działania Delegatury, celem realizacji zadań;
 • Sprawuje nadzór nad realizacją planów i zadań wszystkich komórek organizacyjnych w Delegaturze, celem realizacji zadań jednostki;
 • Wnioskuje w sprawach zatrudnienia, nagradzania, karania, ustalania zakresów obowiązków pracowników Delegatury, celem zapewnienia należytego funkcjonowania jednostki;
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów dotycząch ochrony informacji niejawnych, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonuje ocen kierowników działów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, celem zapewnienia należytego funkcjonowania jednostki;
 • Podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia mienia Delegatury;
 • Podpisuje pisma kierowane z Delegatury do organów samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, celem realizacji zadań jednostki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat w obszarze związanym z ochroną środowiska;
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska i postępowania administracyjnego oraz praktycznego stosowania prawa;
 • Umiejetność organizacji pracy i zarządzania personelem;
 • Umiejetność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne/studia podyplomowe kierunkowe;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • Prawo jazdy ka. B;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość problematyki i przepisów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1167 ze zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2. Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata, z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, tel. 32 20 17 600
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@katowice.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci proszone/proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 20 17 610 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl "Praca w WIOŚ". Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1679

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Udostępnił: Danuta Siwor

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 01.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×