Urząd Morski w Słupsku

Ogłoszenie o naborze nr 23908ARCHIWALNE z dnia 14.03.2018 r.

 • Oferty do
  25

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli terenowej, realizacji inwestycji i projektów unijnych

w Inspektoracie Ochrony WybrzeżaMiejsce wykonywania pracy:

Słupsk

ul. Niemcewicza 15 a
76-200 Słupsk

Adres urzędu:

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

Czynniki uciążliwe: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie. Bariery architektoniczne: - schody, - brak windy, - brak podjazdu, - brak odpowiednio dostosowanych toalet, - brak drzwi odpowiedniej szerokości. - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich oraz projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych (funduszy europejskich) w zakresie oddelegowanym do Inspektoratu Ochrony Wybrzeża (OW)
 • Nadzór i koordynacja nad prawidłową pracą Obwodów i Obchodów Ochrony Wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem działań nadzorców w zakresie prawidłowej organizacji pracy podległych im robotników ochrony wybrzeża i jakości wykonywanych robót
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie ochrony brzegów morskich w granicach administracji Urzędu Morskiego, w tym przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Dorywcze kontrole terenowe ilości i jakości wykonywanych robót - wnioskowanie o dokonywanie poprawek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników OW, stawianie odpowiednich wniosków celem koordynacji wykonywanych zadań, oddelegowanych do odpowiednich komórek terenowych a w wymaganych przypadkach podjęcie działań mających na celu usprawnienie pracy Inspektoratu
 • Współudział w przygotowaniu projektów programów inwestycyjnych dla inwestycji realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" oraz innych, do przygotowania których zostal oddelegowany Inspektorat OW
 • Współpraca z wykonawcami robót oraz nadzorem inwestorskim w zakresie realizowanych zadań z zakresu ochrony brzegu morskiego
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem części wniosków o przyznanie funduszy europejskich w zakresie oddelegownym do OW

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie związane z ochroną środowiska
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku związanym z realizacją inwestycji lub projektów współfinansowanych ze środków krajowych oraz funduszy unijnych
 • Przeszkolenie w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej
 • szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej
 • studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem
 • praktyczna znajomość przebiegu procesu zamowień publicznych i procesu inwestycyjnego
 • umiejętność kierowania zespołem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu zamówień publicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3044,99 zł + dodatek stażowy.Liczba odwiedzin: 2782

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Słupsku

Udostępnił: Anna Chomienko

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wprowadzono: 14.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×