Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 65098ARCHIWALNE z dnia 04.07.2020 r.

 • Oferty do
  20

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

samodzielny księgowy

do spraw: wynagrodzeń

w Wydziale EkonomicznymMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w pozycji siedzącej, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.
Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

ZAKRES ZADAŃ

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • uzgadnianie miesięcznych zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji w programie Płatnik,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość Kodeksu pracy w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik oraz programu płacowego,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • znajomość obsługi narzędzi IT: Microsoft Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • praca przy rozliczaniu wynagrodzeń w jednostce budżetowej,
 • myślenie analityczne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk
  z dopiskiem oferta nr 03/2020
  Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
  - osobiście w Kancelarii Urzędu Statystycznego w Gdańsku w godz. 7.00 - 15.00 w zamkniętych kopertach
  - za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1.       Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, mający swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, zwany dalej „Administratorem”.

2.       Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora IOD:
poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,
listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

4.      Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
art. 221 Kodeksu pracy, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

5.       Obowiązek podania danych osobowych:
podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze,
podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych,
jeżeli podane przez Panią/Pana dane osobowe będą obejmowały dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

6.      Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.       Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

8.      Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

9.       Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

10.     Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.  

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert;
II etap: test wiedzy i umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3100 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Druki oświadczeń są zamieszczone na stronie BIP Urzędu: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilną i ciekawą pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- nagrody – w zależności od wyników pracy;
- „trzynaste” wynagrodzenie;
- pakiet socjalny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do wypoczynku,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach);
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym m.in. naukę języka angielskiego w godzinach pracy;
- miejsca dla rowerów;
- miłą atmosferę w pracy.Liczba odwiedzin: 820

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Udostępnił: Katarzyna Nagórska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 04.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×