Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 55764ARCHIWALNE z dnia 16.10.2019 r.

 • Oferty do
  29

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ochrony osób i mienia oraz ochrony informacji niejawnych/zastępca Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony InformacjiMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
ul. Młynowa 21A
15-404 Białystok

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-026 Białystok

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: – praca administracyjno- biurowa, – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk, – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka), – zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w obiektach jednostki organizacyjnej, Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy: – stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, – stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera, – oświetlenie sztuczne i naturalne, – występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy , węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, – występują bariery architektoniczne: brak windy, – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie przedsięwzięcia w zakresie planowania i organizacji ochrony osób i mienia, nadzorowanie ich realizacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenie monitoringu zagrożeń mających wpływ na ochronę osób i mienia,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego i ciagłąści działania oraz ds. obronności w zakresie realizacji ochrony osób i mienia i procedur obowiązujacych w sytuacjach kryzysowych oraz podczas podnoszenia gotowości obronnej państwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie realizacji zadań kwalifikowanego pracownika ochrony
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Sciśle tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie sie poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • umiejetności analityczne
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony osób i mienia, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego oraz organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem narodowym/wewnętrznym lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy -w zakresie pracy dotyczącej planowania ochrony oraz nadzorowania realizacji zadań przez pracowników ochrony i/lub w zakresie pracy związanej z ochroną informacji niejawnych.
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW,
 • posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • umiejętność szacowania ryzyka w zakresie ochrony osób i mienia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Sciśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie sie poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.10.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
  UWAGA!
  Z dniem 28 października 2019 r. następuje zmiana siedziby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, zatem od tego dnia, miejscem składania dokumentów jest: ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko starszego specjalisty w IAS w Białymstoku - nr ogłoszenia 55764 "

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1 , 15-026 Białystok
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD.Bialystok@mf.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3500,33 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - rozmowy kwalifikacyjnej

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 6379.Liczba odwiedzin: 3825

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Udostępnił: Sylwia Borys

Komórka organizacyjna: Dział Personalny

Wprowadzono: 16.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×