Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 55765ARCHIWALNE z dnia 15.10.2019 r.

 • Oferty do
  25

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ds. księgowości

Wydział Budżetowo-AdministracyjnyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Praca o charakterze administracyjno-biurowym, obsługa komputera Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - pomieszczenia WIIH znajdują się na I piętrze budynku 3 piętrowego, nie posiadającego windy, nieprzystosowanego do osób niepełnosprawnych, - urządzenia higieniczno–sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, - w budynku występuje oświetlenie dzienne i sztuczne, - stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny i przenośny, telefon, drukarkę,-oraz skaner

ZAKRES ZADAŃ

 • - prowadzenie ksiag rachunkowych w zakresie ewidencji księgowej dochodów i wydatków
 • - sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym otrzymanych do zapłaty dokumentów i ich kompletności
 • - bieżaca analiza i uzgadnianie dokonanych zapisów księgowych na kontach księgowych
 • - dekretowanie i bieżące księgowanie dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym Cogisoft
 • - czuwanie nad terminowym wpływem należności budżetowych – sporządzanie upomnień, tytułów wykonawczych
 • - współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
 • - uzgadnianie sald księgowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • staż pracy: co najmniej 1 rok
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomośc klasyfikacji budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów w sprawach: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość zasad księgowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek finanse i rachunkowość
 • dobra organizacja pracy
 • umiejetność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości
 • znajomość obsługi programów księgowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  sekretariat, pok. nr 112
  ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej tel 12-448-10-30
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Bogusław Nędzka tel 12-448-10-30
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.   Selekcja ofert,
2.   Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w pokoju nr 105 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu.
Dane kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu naboru zostaną umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, na stronie internetowej Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmów .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-36Liczba odwiedzin: 3486

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Udostępnił: Agnieszka Sobotkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetowo-Administracyjny

Wprowadzono: 15.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×