Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 34757ARCHIWALNE z dnia 26.09.2018 r.

 • Oferty do
  6

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  0,75
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

informatyk

na wieloosobowym stanowisku pracy ds. informatycznychMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

WARUNKI PRACY

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, - stanowisko pracy usytuowane na piętrze, - brak usprawnień dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie systemem sieciowym WIOŚ (instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania sieciowego, nadzór nad pracą sieci i optymalizacja parametrów pracy systemu, dbanie o bezpieczeństwo sieci, utrzymywanie serwerów i urządzeń sieciowych w sprawności operacyjnej, obsługa urządzeń sieciowych, przeprowadzenie odbioru jakościowego zakupionego sprzętu pod kątem włączania do sieci,
 • obsługa sieci komputerowej, wyznaczanie jej kształtu, monitorowanie występującego ruchu w celu zapewnienia ciągłości bezawaryjnej pracy sieci komputerowej (kontrolowanie na bieżąco logów, komunikatów systemowych oraz prowadzenie dziennika systemu,
 • sprawdzanie i konfigurowanie urządzeń i elementów sieci komputerowej w celu utrzymania stabilnych i wydajnych połączeń pomiędzy użytkownikami a serwerami, obsługa urządzeń sieciowych,
 • koordynacja napraw i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, działania mające na celu określenie wymagań/parametrów sprzętu informatycznego planowanego do zakupu,
 • pomoc techniczna pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie eksploatacji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników na stacjach roboczych. Zakładanie, modyfikowanie i usuwanie kont i haseł użytkowników, nadawanie uprawnień,
 • obsługa ze strony informatycznej ( w zakresie łączności oraz obsługi sprzętu komputerowego) sieci monitoringu powietrza,
 • prowadzenie spraw związanych z dokumentacją sprzętu i oprogramowania (umowy gwarancyjne, legalność oprogramowania, etc.).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość systemów operacyjnych: Linux, Win 2012 Server oraz systemu operacyjnego Windows wymagania dodatkowe
 • wiedza z dziedziny projektowania/obsługi/działania sieci komputerowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • umiejętność obsługi baz danych opartych o język zapytań SQL
 • umiejętność obsługi/konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok jako administrator sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie instrukcji technicznych i literatury przedmiotu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomośc języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie instrukcji technicznych i literatury przedmiotu

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok

  z dopiskiem: „oferta pracy - informatyk”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok tel.: 85 742 53 78, e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl lub kancelaria@wios.bialystok.pl , zwany dalej „Administratorem”

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wios.bialystok.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda.

4. Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

5. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

6. Dane nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

7. Ma Pani/Pan prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

9. Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacyjnym.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowo oświadczenia powinny zawierać datę sporządzenia.

Dokumenty uznawane za potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego to np. zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju wykonywanej pracy, kopia zakresu czynności, zaświadczenie o odbytym stażu, kopia umowy zlecenie.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce „Nabór do służby cywilnej”.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.


Proponowane wynagrodzenie brutto: 2100 zł.Liczba odwiedzin: 2879

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Udostępnił: Urszula Męczkowska

Komórka organizacyjna: Kadry i Szkolenia

Wprowadzono: 26.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×