Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 35768ARCHIWALNE z dnia 11.10.2018 r.

 • Oferty do
  22

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

zastępca naczelnika

Wydziału Zaopatrzenia KWP w OpoluMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

WARUNKI PRACY

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie inwestycji i remontów w obiektach Policji garnizonu opolskiego, eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki Policji garnizonu opolskiego zarówno w obiektach będących w trwałym zarządzie, jak też w posiadaniu zależnym oraz realizowaniu bieżących zadań przez warsztat konserwacyjno-remontowy na terenie KWP oraz podległych jednostkach woj. opolskiego (wsparcie jednostek),
 • prowadzenie nadzoru nad wydatkami ponoszonymi w związku z działalnością podległych zespołów oraz bieżące informowanie Naczelnika Wydziału o stanie ich realizacji,
 • organizowanie i koordynowanie działalności w/wym. zespołów oraz osób realizujących poszczególne zadania informując Naczelnika o podjętych kierunkach działań,
 • osobista realizacja zadań związanych z wprowadzeniem inwestycji,
 • sprawowanie nadzoru nad terminową oraz jakościową realizacją zadań przez podległych pracowników oraz informowanie o wszystkich uchybieniach w tym zakresie, na bieżąco, Naczelnika Wydziału,
 • opiniowanie i sprawdzanie korespondencji prowadzonej oraz wytworzonej przez podległych pracowników, a pod nieobecność Naczelnika dekretowanie poczty oraz podpisywanie korespondencji wytworzonej w Wydziale,
 • wnioskowanie do Naczelnika Wydziału o zmiany organizacyjne oraz personalne w podległych zespołach,
 • inicjowanie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do usprawniania pracy podległych zespołów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne budowlane lub ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • samodzielność
 • inicjatywa w działaniu
 • terminowość
 • zdolności organizatorskie i przywódcze
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe branży budowlanej
 • doświadczenie zawodowe: praca w dziedzinach związanych z eksploatacją obiektów, inwestycjami, remontami, zamówieniami publicznymi
 • Znajomość języka: angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym.
 • Praktyczna znajomość prawa związanego z finansami publicznymi, prawem budowlanym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 25 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRACY W POLICJI Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: komunikacja@op.policja.gov.pl 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KWP w Opolu. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 5537 zł brutto

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2619

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Udostępnił: Anna Gręndziak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 11.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×