Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 2847ARCHIWALNE z dnia 25.08.2016 r.

 • Oferty do
  31

  sierpnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w OpoluMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
ul. T. Rejtana 3B
45-331 Opole

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego, • zagrożenie korupcją, • praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, winda dla niepełnosprawnych w budynku przy wejściu głównym, toalety na każdym piętrze; • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym; • oświetlenie naturalne i sztuczne; • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego
 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu sporządzenia projektu aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności bądź decyzji o umorzeniu postępowania oraz sporządzanie projektów środków odwoławczych od orzeczeń w celu ich zaskarżenia oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości.
 • Reprezentowanie urzędu jako oskarżyciela publicznego w postępowaniach sądowych w sprawach karnych skarbowych w celu popierania aktów oskarżenia, apelacji, wniosków dpo oraz wnioskowanie o właściwy wymiar kary.
 • Analizowanie wniosków innych komórek organizacyjnych urzędu oraz instytucji zewnętrznych w celu stwierdzenia czy nie zachodzą okoliczności wyłączające prowadzenie postępowań karnych skarbowych oraz postępowań z ustawy o rachunkowości.
 • Prowadzenie ewidencji spraw karnych skarbowych w celu właściwego obiegu dokumentacji oraz umożliwienia nadzoru nad realizacją zadań.
 • Przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) o wszczętych lub zakończonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw karnych skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości.
 • Współpraca z organami dochodzenia oraz innymi organami i instytucjami w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości. Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej.
 • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji i co najmniej 10 miesięcy w organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego, Kodeksu postepowań karnych
 • umiejętność negocjacji,
 • asertywność, i odporność na stres
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie administracyjne lub prawnicze
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub składać w Sekretariacie V piętro

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 2 529,68 zł.
•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
•   Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
•   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
•   W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
•   Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
•   Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
•   W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 453 19 35 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.plLiczba odwiedzin: 2707

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Udostępnił: Mieczysław Ekiert

Komórka organizacyjna: Samodzielny Oddział Obsługi Kadr

Wprowadzono: 25.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×