Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

Ogłoszenie o naborze nr 46893ARCHIWALNE z dnia 30.04.2019 r.

 • Oferty do
  14

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

Wydział RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Brzeg

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Bolesława Chrobrego 21, 49-300 Brzeg.

WARUNKI PRACY

- reprezentacja urzędu we współpracy z interesantami, - wyjazdy służbowe; - praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; - brak wind i podjazdów oraz drzwi odpowiedniej szerokości; - stanowisko pracy na parterze;

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji wojskowej osób stających do kwalifikacji wojskowej lub zgłaszających się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony
 • udział w kwalifikacji wojskowej w roli przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań, zestawień, bilansów w zakresie prowadzonej ewidencji
 • udział w przygotowaniu do przeprowadzenia zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny
 • wystawianie, wydawanie książeczek wojskowych
 • rekrutacja i nabór do służby kandydackiej oraz realizacja programu pn. Legia Akademicka, w tym kompletowanie TAP kandydatów do szkolnictwa wojskowego
 • promocja ochotniczych form służby wojskowej
 • prowadzenie ewidencji wojskowej w systemach elektronicznych
 • kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej kandydatów do szkolnictwa wojskowego oraz żołnierzy rezerwy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy administracja publiczna
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość systemu operacyjnego MS Windows oraz programu MS Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie administracja
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w resorcie Obrony Narodowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • dyspozycyjność
 • dostosowanie czasu pracy do potrzeb pracodawcy
 • komunikatywność
 • odporność na stres związany z obsługą petentów zewnętrznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. B. Chrobrego 21, 49-300 Brzeg

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu, z siedzibą w 49-300 Brzeg ul. Bolesława Chrobrego 21, tel. 261 637750
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. 261 6370700 wew. 104
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty nie podpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie WKU lub data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty zakwalifikowane przez komisję do kolejnego etapu naboru o jego terminie zostaną poinformowane telefonicznie.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 4556

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

Udostępnił: Andrzej Mudrak

Komórka organizacyjna: WKU Brzeg

Wprowadzono: 30.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×