Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 59512ARCHIWALNE z dnia 11.01.2020 r.

 • Oferty do
  28

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: inwestycji i remontów

w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju ArchiwówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową - brak windy - stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku - pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami - stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie analiz, bieżących informacji, sprawozdań oraz prezentacji dotyczących stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w celu dostarczenia danych o wykonywanych inwestycjach i remontach w archiwach państwowych, w szczególności analiza przedkładanych projektów, programów inwestycji, sprawozdań pod kątem zasadności i zgodności formalno-rachunkowym.
 • Zbieranie, analizowanie i przygotowywanie danych do planów finansowych w zakresie wydatków majątkowych i remontowych archiwów w celu ujęcia ich w zbiorczych projektach budżetu państwa.
 • Przygotowanie zestawień ze zgłaszanych przez archiwa informacji o potrzebach finansowych oraz z ich wykorzystania w celach sprawozdawczych, analitycznych i kontroli zarządczej.
 • Monitoring prowadzonych inwestycji i remontów poprzez m.in. wizytowanie archiwów, w celu ułatwienia Kierownictwu podejmowania decyzji w sprawie przeznaczenia środków finansowych na powyższe cele na rzecz archiwów państwowych.
 • Bieżąca komunikacja z archiwami państwowymi w sprawach organizacyjno-finansowych w celu wsparcia kierownictwa w zakresie decyzji o ewentualnej alokacji środków budżetowych.
 • Prowadzenie spraw budżetu zadaniowego w zakresie wydatków majątkowych i remontowych dla zapewnienia zgodności danych w dokumentach zbiorczych oraz w celu nadzoru nad realizacją przez archiwa budżetu zgodnie z przyjętymi wielkościami mierników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych lub/i na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych.
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość rachunkowości budżetowej
 • Umiejętność komunikowania się oraz zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe tytuł inżyniera lub magistra kierunek: ekonomiczny lub budowlany lub finansowy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku pracy związanym z nadzorowaniem lub rozliczaniem inwestycji budowlanych
 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych
 • przeszkolenie w obszarze administrowania nieruchomościami
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (kopie zaświadczeń, dyplomów, itp)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w obszarze administrowania nieruchomościami (kopie zaświadczeń, dyplomów, itp.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
  z dopiskiem "nabór starszy specjalista w DIRA"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.
Metody i techniki naboru:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostaną sprawdzone wiedza i kompetencje kandydata wymienione w ogłoszeniu.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
NDAP dodatkowo oferuje:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, pakiet
sportowy, bilety do kina,
- możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na korzystnych warunkach,
- ruchomy czas pracy,
- możliwość korzystania z parkingu,
- wiatę dla rowerów,
- pokoje socjalne z pełnym wyposażeniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56 54 624.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3395

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Krecho

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/BDG

Wprowadzono: 11.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×