Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 59511ARCHIWALNE z dnia 13.01.2020 r.

 • Oferty do
  3

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

w Biurze Spraw OsobowychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 3. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli warunków pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami. W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli stanu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich miejscach wykonywania pracy w centrali MSZ i placówkach zagranicznych oraz raportowanie ich wyników do Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Doradzanie pracodawcy w zakresie stosowania przepisów bhp. Opracowywanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, wymagań ergonomii w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
 • Analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w centrali MSZ i placówkach zagranicznych, prowadzenie dochodzeń powypadkowych, dokonywanie kwalifikacji prawnej wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, opracowywanie wniosków profilaktycznych.
 • Udział w pracach zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą oraz określanie niezbędnych środków profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach w ministerstwie.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bhp dla nowo zatrudnianych pracowników, stażystów, praktykantów oraz osób współpracujących w ramach umów-zleceń. Współpraca z Akademia Dyplomatyczną w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych bhp i zakresu tematycznego zgodnego z przepisami oraz inicjowanie i rozwój na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp i ergonomii.
 • Opracowanie i prezentacja pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp, w tym przy dokonywaniu przeglądów warunków pracy oraz w pracach innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń oraz instrukcji ogólnych dotyczących bhp w ministerstwie.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz z osobami kierującymi pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników w celu weryfikacji czynników środowiska pracy, uwzględnianych przy kierowaniu pracowników na badania profilaktyczne.
 • Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz zakładową organizacją związkową przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w tym uczestniczenie w powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bhp.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w służbie bhp
 • Aktualne szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników służb bhp.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie bhp.
 • Znajomość ustawy Kodeks Pracy w zakresie bhp i aktów wykonawczych i umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, organizacyjne, w tym organizacji pracy własnej, ustalania priorytetów.
 • Skuteczna komunikacja, umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji oraz łagodzenia konfliktów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – j. t.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia szkoleń (np. kurs pedagogiczny) - w przypadku braku zajęć metodyczno-dydaktycznych podczas zdobywania uprawnień specjalisty ds. BHP
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=21d8fbe2ea4e4e7c9095fbf8a3a12b81 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto przewidziane dla tego stanowiska od ok. 4 600 PLN do ok. 5 200 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559- j.t. z późn. zm.).

Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zarządzania Kompetencjami pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7806 lub +48 (22) 523 8751

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 7204

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Udostępnił: Danuta Mokwa

Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Osobowych

Wprowadzono: 13.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×