Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 57196ARCHIWALNE z dnia 09.11.2019 r.

 • Oferty do
  25

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: skarg, wniosków i petycji

w Wydziale Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i KartograficznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

WARUNKI PRACY

−   Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
−   Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
−   W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
−   Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
−   Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.
−   Wyjazdy służbowe.
−   Praca w warunkach narażenia na stres.
−   Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
−   Praca wymagająca dyspozycyjności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Analiza i rozpatrywanie skarg na działania, w tym na bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie projektów stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie napływających skarg i wniosków w celu zapewnienia realizacji działań nadzorczych Głównego Geodety Kraju.
 • Analiza i rozpatrywanie petycji składanych do Urzędu oraz sporządzanie projektów stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie napływających petycji mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Głównego Geodety Kraju.
 • Uczestnictwo w kontrolach wewnętrznych, podczas których dokonuje się oceny poprawności realizacji zadań przez kontrolowane komórki organizacyjne, w celu przedstawienia projektu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Uczestnictwo w kontrolach urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców, wykonywanych w imieniu Głównego Geodety Kraju oraz przygotowywanie, w poleconym zakresie, projektów oceny poprawności realizacji zadań przez kontrolowane jednostki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
 • Monitoring spraw dotyczących nadzoru Głównego Geodety Kraju nad wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie okresowych informacji na temat zaawansowania realizacji spraw, w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju bieżącej informacji w zakresie prawidłowości działania nadzorowanych organów.
 • Monitoring funkcjonowania przepisów w zakresie geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Analiza terminowości działania komórek organizacyjnych Urzędu w związku z przekazanymi im do wyjaśnienia zagadnieniami merytorycznymi.
 • Opracowywanie projektów analiz, statystyk i sprawozdań związanych z zakresem powierzonych zadań, w tym informacji, opracowań i materiałów do publikacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora publicznego
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych, skargowych lub kontroli w organach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • systematyczność, dokładność
 • znajomość zasad i procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 57196– starszy specjalista NG/OSG/4”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Geodeta Kraju, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa; e-mail: iod@gugik.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
•   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•   trzynaste wynagrodzenie,
•   nagrody uznaniowe,
•   możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
•   pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
•   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 961

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Buczek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 09.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×