Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4122ARCHIWALNE z dnia 01.10.2016 r.

 • Oferty do
  11

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki PolicjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - praca na wysokości powyżej 3 m. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

ZAKRES ZADAŃ

 •  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
 •  sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych,
 •  dokonywanie rozliczeń materiałowo-finansowych robót,
 •  przygotowywanie realizacji robót inwestycyjnych i remontowych,
 •  dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności elektrycznej lub sanitarnej albo ogólnobudowlanej,
 • doświadczenie zawodowe:  powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego,
 •  ustawowe uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń w specjalności,
 •  przynależność do Zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa (terminowe uiszczanie składek członkowskich i opłat tytułem obowiązkowego ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności zawodowej),
 •  dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 •  znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych (w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa),
 •  umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania w budownictwie,
 •  umiejętność organizowania pracy własnej,
 •  zdolności analityczne,
 •  kreatywność i operatywność,
 •  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 •  umiejętność pracy pod presją czasu,
 •  umiejętność przewidywania,
 •  szybkość działania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 •  przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 •  dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 •  znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przynależności do ZIIB (z aktualną opłaconą składką członkowską i ubezpieczeniem OC),
 • – kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
 • – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista 2,6/BLP-WIiR/BKGP 19/16”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,500 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 2829

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Joanna Wasilewska-Pieniążek

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 01.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×