Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 30383ARCHIWALNE z dnia 11.07.2018 r.

 • Oferty do
  23

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Informatyki w Biurze AdministracyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

–   wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–   węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–   mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

ZAKRES ZADAŃ

 • utrzymanie systemów IT, w tym: bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, obsługa błędów/nieprawidłowości systemów IT, administrowanie w warstwie infrastruktury, administrowanie w warstwie aplikacji (m.in. zapewnienie jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych oprogramowania, sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, konfigurowanie i podłączanie urządzeń peryferyjnych, reagowanie na incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych lub podatności, implementacja polityk i procedur bezpieczeństwa systemów IT (w odniesieniu do użytkowników i systemów IT), przegląd składników majątkowych pod kątem użyteczności, stopnia zniszczenia, przygotowywanie składników majątkowych zbędnych lub zużytych do oceny przez komisję likwidacyjną
 • pełnienie funkcji administratora systemu/programu, w tym: nadawanie/odbieranie/modyfikacja uprawnień użytkowników systemu/programu, przyjmowanie zgłoszeń usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, zgłaszanie usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, instalowanie oprogramowania systemowego i użytkowego umożliwiającego pracę systemów komputerowych w sieci komputerowej, serwisowanie zainstalowanych systemów, zgodnie z obowiązującymi standardami
 • wdrażanie systemów IT, w tym: wsparcie użytkowników w czasie wdrażania systemu IT, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej, przygotowywanie i udostępnianie infrastruktury, przygotowywanie i udostępnianie warstwy aplikacji
 • realizacja zadań Pełnomocnika ds. rozwoju usług cyfrowych, w tym: koordynacja współpracy MC z właścicielami biznesowymi poszczególnych procesów/procedur administracyjnych resortu, przekazywanie informacji z całego resortu w zakresie usług wdrożeniowych oraz planowanych do wdrożenia, identyfikowanie procesów/procedur administracyjnych, dla których możliwe jest uruchomienie nowych usług cyfrowych lub przebudowanie istniejących
 • zarządzanie stroną internetową/serwisami internetowych, w tym: udział w planowaniu/projektowaniu i wdrażaniu narzędzi internetowych i/lub serwisów internetowych, bieżąca współpraca z redaktorami (m.in.. zarządzanie uprawnieniami w zakresie publikowania treści), planowanie/projektowanie i wdrażanie narzędzi internetowych i/lub serwisów internetowych
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki, w tym: przeprowadzanie rozeznania rynku, szacownie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opiniowanie dokumentacji, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, badanie i ocena ofert, doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.), dokonywanie bieżącej analizy stanu zapasów magazynowych, kontrolowanie jakości zakupionych towarów i usług w celu wyeliminowania wadliwych i ustalenia najbardziej odpowiednich przy przyszłych zakupach
 • zapewnienie obsługi logistycznej komórek organizacyjnych, w tym: wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt do pracy, zapewnienie obsługi technicznej spotkań (nagłośnienie, nagrywanie itd.)
 • udział w projektowaniu systemów IT, w tym: projektowanie architektury systemu, projektowanie interfejsu systemu, programowanie, testowanie systemu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze informatyki
 • Umiejętność wdrażania i konfiguracji systemów do zarządzania zgłoszeniami np. MantisBT
 • Umiejętność wdrażania, konfiguracji oraz obsługi systemów CMS
 • Umiejętność wdrażania, konfiguracji oraz zarządzania serwerami webowymi (np. Apache2)
 • Podstawowa znajomość systemów Linux (konfiguracja serwerów FTP, serwerów WWW, serwerów pocztowych nadawania uprawnień użytkownikom)
 • Bardzo dobra znajomość systemów Windows oraz pakietu Office
 • Znajomość ActiveDirectory
 • Znajomość języków programowania: HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, PostgreSQL
 • Ogólna znajomość metodologii programowania zorientowanego obiektowo
 • Umiejętność konfiguracji maszyn wirtualnych
 • Ogólna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny informatyki
 • Podstawowa znajomość oprogramowania Photoshop i Illustrator
 • Umiejętność konfiguracji oraz obsługi narzędzia służącego do inwentaryzacji sprzętu (Lansweeper)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA-2/18

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583-88-49.Liczba odwiedzin: 582

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Udostępnił: Paulina Przewuska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 11.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×