Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 30384ARCHIWALNE z dnia 11.07.2018 r.

 • Oferty do
  23

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Zespole ds. Organizacyjnych w Departamencie InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
–   proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 216,14 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,25.
–   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
–   umowę o pracę na czas zastępstwa.
–   trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
–   pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
–   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
–   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
–   praca przy komputerze,
–   opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym: opracowywanie projektu umowy, opiniowanie dokumentacji, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzanie rozeznania rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, szacowanie wartości zamówienia, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych, w tym: badanie i ocena ofert, doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.), opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postepowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem formalnym w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wewnętrzną procedurą Ministerstwa;
 • organizowanie i optymalizowanie zakupów towarów i usług, a w tym: szacowanie wartości zamówienia na towary i usługi z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatku i źródła finansowania, gromadzenie oraz bieżące weryfikowanie zamówień składanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa na towary i usługi, koordynowanie planowania i realizacji zakupów i dostaw towarów oraz usług zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Ministerstwa/ komórki organizacyjnej, a w tym: opracowywanie zbiorczych informacji, statystyk, sprawozdań, analiz dotyczących pracy Ministerstwa;
 • zarządzanie licencjami oprogramowania, a w tym: rozpatrywanie wniosków o instalację oprogramowania, monitorowanie instalacji oprogramowania zgodnie ze źródłem jego finansowania;
 • koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych oprogramowania, w tym administrowanie prawami licencyjnymi udzielonymi na oprogramowanie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze sporządzania umów lub umów IT
 • znajomość zagadnień związanych ze sporządzaniem umów IT, w tym licencyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie niezbędnym do dysponowania środkami
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
 • Najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: – http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem w aplikacji oraz w tytule maila: DI_170

  Kancelaria czyna godz. 8¹⁵-16¹⁵

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

• administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4, • kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl, • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru, • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów, • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 72 15.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Wskaźnik zatrudnienia w MIIR osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekracza 6% : NIELiczba odwiedzin: 759

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Martyna Żebrowska

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 11.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×