Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 20619ARCHIWALNE z dnia 12.01.2018 r.

 • Oferty do
  26

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kontroli i nadzoru konserwatorskiego

w Wydziale ds. kontroli i nadzoru konserwatorskiego, Departament Ochrony ZabytkówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Warszawa, ul. Ksawerów 13

Adres urzędu:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- budynek wyposażony w podnośnik ukośny w celu możliwości samodzielnego pokonywania schodów przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, - ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika, - praca w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, - praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych godzinach, - podejmowanie decyzji w warunkach stresu, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w celu przedstawienia oceny działalności jednostki dokonanej na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli;
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych, sprawozdaniach z kontroli oraz dokonywanie okresowej oceny jednostki w celu koordynacji działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków;
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie przestrzegania przepisów prawa w celu opracowania analiz, ocen i opinii dotyczących problematyki polityki konserwatorskiej;
 • Analiza i ocena pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących wykonywania zadań przez wojewódzkich konserwatorów zabytków w celu udokumentowania przestrzegania i stosowania przepisów oraz realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • Przygotowywanie na rzecz zainteresowanych organów, instytucji i osób fizycznych projektów wystąpień i odpowiedzi w sprawach indywidualnych dotyczących ochrony zabytków, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje parlamentarne w celu realizacji zadań Departamentu Ochrony Zabytków wynikających z regulaminu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze skargami i wnioskami wpływającymi do DOZ, przygotowywanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków, w celu działalności kontrolnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wywóz zabytków za granicę oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Utraconych Dóbr Kultury w celu ochrony zabytków;
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody za znaleziska archeologiczne oraz nagrody za znalezienie zabytku w celu rzetelnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej lub instytucjach kultury
 • Znajomość: - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - ustawy o kontroli w administracji rządowej, - Kodeksu postępowania administracyjnego, - ustawy o służbie cywilnej, - ustawy o finansach publicznych, - ustawy Prawo zamówień publicznych, - ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, - ustawy o ochronie danych osobowych, - ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Kompetencje: - rzetelność i terminowość, - myślenie analityczne, - skuteczna komunikacja, - organizacja pracy i osiąganie rezultatów, - gotowość do rozwoju zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie profilowane w zakresie związanym z ochroną zabytków (architektura, archeologia, historia sztuk), prawnicze, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: w kontroli instytucjonalnej lub audycie wewnętrznym
 • przeszkolenie w zakresie: rachunkowość i finanse, zamówienia publiczne, kontrola oraz audyt

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie: rachunkowość i finanse, zamówienia publiczne, kontrola oraz audyt

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: nr ogłoszenia 20619
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284, rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3138

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Agata Kowalska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 12.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×