Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 13174ARCHIWALNE z dnia 15.07.2017 r.

 • Oferty do
  28

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: planowania i rozliczania dotacji

w Wydziale Dotacji, Departament Ochrony ZabytkówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Ksawerów 13

Adres urzędu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

WARUNKI PRACY

- wejście główne do budynku przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, - praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, - praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych godzinach, - podejmowanie decyzji w warunkach stresu, - obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestracja wniosków o udzielenie dotacji, weryfikacja wniosków pod względem formalnym oraz przeprowadzenie oceny organizacyjnej wniosków wraz z ich zgodnością ze strategicznymi celami Programu Ochrona zabytków w celu prawidłowej oceny formalnej i organizacyjnej wniosków o udzielenie dotacji;
 • Przygotowanie i prowadzenie procesu realizacji zadania w długookresowym horyzoncie czasowym: analiza formalna i merytoryczna dokumentów składanych przez beneficjentów w celu zawarcia umowy o dotację, przygotowywanie projektów umów o udzieleniu dotacji, przygotowanie wniosków o wypłatę środków z budżetu MKiDN, przygotowywanie projektów zmian w zawartych umowach, przekazywanie bieżących informacji i wyjaśnień w celu prawidłowej realizacji zadania w ramach umowy o dotację;
 • Prowadzenie procedury rozliczenia umowy o dotację: ocena poprawności formalnej dokumentacji rozliczeniowej, przygotowywanie karty rozliczenia zadania, przekazywanie bieżących informacji i wyjaśnień w celu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania w ramach umowy o dotację;
 • Aktualizacja danych w elektronicznym Systemie Zarządzania Programami Ministra z zakresu przypisanych województw (w tym rejestracja wniosków, rejestracja danych związanych z ich oceną, danych dotyczących realizacji i rozliczenia finansowanych zadań) w celu dysponowania aktualną bazą danych dotyczącą wniosków składanych w ramach programu Ochrona zabytków konieczną do sporządzania prawidłowych zestawień i analiz;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji w celu udzielania wyjaśnień oraz przekazywania wszelkich informacji w sprawach związanych z wnioskami, przyznawanymi dotacjami, zaawansowaniem ich realizacji oraz rozliczaniem;
 • Uczestnictwo w kontrolach organizowanych przez DOZ w celu sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Sporządza protokoły pokontrolne;
 • W przypadku potrzeby urzędu prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie zasad udzielania dotacji oraz zasad i kryteriów sporządzania dokumentacji wniosku o dotację w celu zapoznania potencjalnych wnioskodawców z warunkami lub potencjalnymi zmianami w regulaminie programu Ochrona zabytków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej lub instytucji kultury
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu: - ochrony zabytków (ustawa o ochronie zabytków) - ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody) - udzielania dotacji celowych (ustawa o finansach publicznych) - prawa budowlanego (ustawa prawo budowlane)
 • Kompetencje: Umiejętność współpracy. Kreatywność. Pozytywne podejście do klienta. Skuteczna komunikacja. Zarządzanie zasobam.i Rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Szkolenie z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego.
 • Wiedza z zakresu: - historii sztuki; - historii architektury i budownictwa - wiedza z zakresu obsługi programów klasy EZD.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.07.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2750

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Jasiurkowska

Komórka organizacyjna: BKS

Wprowadzono: 15.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×