Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 17721ARCHIWALNE z dnia 08.11.2017 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: monitoringu realizacji kontraktów

w Departamencie Inwestycji/Wydział Realizacji InwestycjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,  podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,  większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,  czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,  wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),  podejmowanie decyzji w warunkach stresu,  praca pod presją czasu,  reprezentowanie urzędu na zewnątrz,  możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,  praca w pokoju wieloosobowym,  pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie analizy dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenianie postępu prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m.in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych oraz monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych, itp. w tym współpraca w zakresie interpretacji i przestrzegania Warunków Kontraktu,
 • udział w uzgadnianiu, opiniowaniu procedur w zakresie projektów unijnych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie wypełnianych zadań,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonych, opisanych w regulaminie organizacyjnym,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lądowego,
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość warunków Kontraktu FIDIC,
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność: analizy i wnioskowania; interpretacji przepisów i stosowanych ustaw.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2),

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DI – WRI 5)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- analiza formalna dokumentów,
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne),
- rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18Liczba odwiedzin: 3361

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 08.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×