Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 67633ARCHIWALNE z dnia 24.08.2020 r.

 • Oferty do
  10

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Departamencie Postępowań Wyjaśniających, Wydział Postępowań Wyjaśniających I oraz Wydział Postępowań Wyjaśniających IIMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

WARUNKI PRACY

Oferujemy: - Ruchomy system czasu pracy (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.00) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy - Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi, autobusowymi i metrem) - Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy) - Pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika) - Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie oraz karty Multisport - Parking dla rowerów - Pracę w przyjaznym zespole - Możliwość rozwoju i awansu zawodowego w ramach rekrutacji wewnętrznych - Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń - Regularnie wypłacane wynagrodzenie - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Zdrowia” Warunki pracy: - Permanentna obsługa klientów zewnętrznych - Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym - Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia praw pacjentów
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów, przyjmowanie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura
 • Sporządzanie projektów pism w przedmiocie: a) wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, b) przekazania sprawy zgodnie z właściwością, c) niepodjęcia sprawy
 • Przygotowywanie projektów: a) odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, b) ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem przedłożenia Radzie Ministrów
 • Przygotowywanie projektów wystąpień: a) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika, b) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta, c) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, d) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów
 • Dokonywanie analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy i przygotowywanie w tym zakresie projektów wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie współpracy z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem do spraw zdrowia
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz branie udziału w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub administracji publicznej lub administracji samorządowej lub w obszarze orzecznictwa lub ochronie zdrowia
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z ochroną zdrowia, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarty stosunek do klienta Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub w zakresie nauk społecznych lub nauk medycznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy obowiązków, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór 20 - Specjalista DPW - 2 etaty"

  http://www.rpp.gov.pl/praca/

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 46.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy https://www.rpp.gov.pl/obsluga-biuletynu/dane-kontaktowe/, za pośrednictwem platforny ePUAP: /RzPP/skrytka, telefonicznie pod numerem +48 22 506 50 64 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na pracownika Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).
W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a.
Zgodę można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niezatrudnienia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
- do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo:
1)    na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2)    na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3)    na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
4)    na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5)    na podstawie art. 20 – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Podanie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe w związku z ubieganiem się o zatrudnieniem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
Podanie danych osobowych, dla których przetwarzania wymaga jest zgoda, jest dobrowolne.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej oraz pocztowe.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie będą podejmowane wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.pl
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.

Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3791

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Udostępnił: Ewa Pacocha

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr - Departament Finansowy

Wprowadzono: 24.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×